Olof Hersesson.   Född troligen i slutet av 1300-talet. Troligen far till Anders och Olof i Bure. Finns inte belagd i andra handlingar än Johan Bures släktbok.
Y-DNA haplogrupp G2-Z30729 [1] .
med .
1 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] . Underlagman i Västerbotten i på Bureholmen [3] .
Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar.
Han bodde der nu Nils Hansson boor norr om ån 1601 i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] .
Y-DNA haplogrupp G2-P15>L1259>L30>CTS574>CTS2488>P303>L140>PF3346>PF3345>L497>Z1815>Y7538>Z1816>Z1823>Z726>CTS4803>S2808>Y3098>Y13112>FGC34846>Z30729 [1] .
med . med .
  2 Jakob Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] . Underlagman på Bureholmen [3] .
Inte belagd som underlagman i samtida handlingar.
I en sammanställning över Jakob Anderssons fem syskon finns noterat: "Två av Systrarne som kommo till Österbotten, heet enthera Hu. Lussi. Att hon war gamble Hans Fordeels Hustru, wittna H. Sara Nills Andersons i Kåge, Oluf Biörs. i Buren. Men Jöns Karlson gamble Knut Fordeels Slechting och dotterSon bekänner att samma Hu. Lussi war född i Wilby i Lule S. Erik Persons dotter, hennes farbröder hette Karl och Erik. H Brijta (Her Nillses i Järleås) säger, att Jacob (Anderson) Lagman hade intet mere än fyre döttrar, twå til Pijte, och twå till Ume, och 2 Sönner. den 8 Martii 1608." [Johan Bure X36 fol. 161v] ur Sikeborg, Urban: Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet, Släktforskarnas årsbok 1996.
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
Gift.
med Kälug . Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [2] .
Om Jacob Andersson: hans hu. heet hu. Kälug ifrån Grubbe, en mächta deghelig människia [2] .
    3 Mariet Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [4] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] .
At hustru Maria var And Olssons dotter och Jacobs syster vittnar mins faders skrift (inskrivet i efterhand) [5] .
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Denne satte iagh fremst för Ärke bisparnes skull [2] .
Jakob hade intet meer än enn syster (inskrivet vid Lille Lussi i Wijken) [6] .
hu Lussis halfsyster sägs af hu Brijta her Nilses i Jerleås (fordom) hu Mariet Jon Karlssons i Tåme wara, hu Brijtas morfars farmoor. h ipsa referente [7] .
Johan Bure benämner henne Maria på de flesta ställena. Mariet betraktades som en diminutiv form av Maria..
Dottersonen Andreas Laurentii uppges ha kallat sig Bureus innan han adlades Björnram. Sonsonssonen Jakob Andersson ska ha kallat sig Bureus Grubb (Gillingstam 1967-69, sid 342).
Gift.
med Anders Persson. Landsköpman i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo).
i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [3] .
Levde 1526 i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [8] .
Levde 1526 i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [8] .
      4 Jakob Andersson.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [4] . Bonde, lappfogde, landsköpman i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [9] .
Bonde från 1543 till 1556 i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Bonde 1562 och 1565 i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [3] .
Landsköpman 1549 i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
med . Gift.
med hustru . Född [12] .
Stockholms rådhus och råd, d. 2 (1915), s. 25, uppger, som du säger, om borgmästaren i Stockholm Hans Gammal: "som Peder skrifvares barn uppgifvas 1563 10/5: H. G., Lasse G. och Måns Jönsson, borgare i Öregrund. De tillhörde utan tvifvel Gefle-slägten Gammal." Jag har kollat ett par volymer i serien Stockholms stads tänkeböcker hemma och ser att uppgiften att Hans och Lasse Gammal skulle vara *barn* till Peder skrivare inte stöds av notisen i tänkeboken 1563. De anges i stället vara förmyndare för Peder skrivares barn. Avsnittet i tänkeboken lyder nämligen: [s. 242:] "Om saliige Peder scriffuares barnepen(inga)ar och huilke thom vnder hender haffuer. Anno D(omi)nj 1563 kom fór r(e)tta th(e)n 10 dagen vti maij månadt saliige Peder scriffuar(e)s barnes fórmÿndar(e), næmlige Hans [s. 243:] Ga(m)mall, Lasse Ga(m)mall och Monns Jónson, borgar(e) vdj Óregrund, och gåffue tilkenbne, atte hade såldt och vplatiid erliig wælbÿrdig man her Claes Christ(er)son, frijherre tiil Åmi(n)ne, salige Peder scriffuares stenhus och grund her j Stockholm fór adertonhundrade (mark) ort(uger). Och aff sza(m)me su(m)ma pen(inga)r haffu(er) Monns Jónson j Óregrund, som barnen tilkomb(er), 800 (mark), och Hans Ga(m)mall haffu(er) hoss siig, som och Peder scriffuar(e)s barn tilkomb(er), 400 (mark) ort(uger), men the andre 600 (mark) bettalad(es) saliige Peder scriffuar(e)s geell m(ed)." [Almquist, Johan Axel & Hildebrand, Hans (red.) (1939). Stockholms stadsböcker från äldre tid [Elektronisk resurs] Ser. 2, N.F.:3 Stockholms stads tänkeböcker 1553–1567. Stockholm. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/58885] (Den Peder skrivare som avses är väl den Peder skrivare/kornskrivare som nämns i tänkeboken 1551 då han kärar till borgaren Brynolf skräddare, som hade hand om Peder skrivares hustrus mödernearv. Peder skrivare själv – som i annat sammanhang sägs vara gift med en Margareta – anges vara måg till Willam Skotte, som då hade lämnat landet.) [Almquist, Johan Axel & Hildebrand, Hans (red.) (1937). Stockholms stadsböcker från äldre tid [Elektronisk resurs] Ser. 2, N.F.:2 Stockholms stads tänkeböcker 1549–1553. Stockholm. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/58666] Det var ju vanligt att man lät släktingar bli förmyndare för avlidna personers barn, så det är mycket möjligt att bröderna Gammal var besläktade med Peder skrivare. Men det återstår kanske att bevisa. Jag hittar vid en snabb genombläddring i tänkeboksregistren inga noteringar om Hans Gammal och Lasse Gammal som ger en vink om deras ursprung. De handlade tydligen med gods från norra Sverige, bl.a., att döma av ett omnämnande den 25 april 1552 om "altt th(et) godz, som Hanns Ga(m)mall och hans brodher, Lasse Gammall, hade bekomit jfrå Norraboten". (Hans Hindriksson, som var gift med en syster till Lasse Gammal, hade spridit ryktet att Simon skrivare i egenskap av broskrivare förra året hade underlåtit att ta upp godset i sin redovisning.) [A. a., s. 168 f] Det säger inte så mycket. Däremot så framgår en koppling så mycket mer i den artikel du länkar till av Per-Olof Snell, "Tvisten om ett laxfiske i Torne socken på 1500-talet: Henrik Larsson i Vojakkala mot Lasse Olssons i Pörtesnäs anförvanter". (Uppgift om publikation och publiceringsår saknas. Är artikeln nyskriven?) Enligt den ska lappfogden Jakob Andersson i Grubbe 1563 ha uppgett att hans hustru, Hans Gammal, Lasse Gammal och "Nindrek Skreddares" hustru var systerbarn (dvs. kusiner på mödernet) och arvingar till "tre bröders del i [laxvatten och äng i] Torne". [Snell, s. 9] Snell kommenterar: "Deras förfäder synes redan i början av 1400-talet ha varit ägare av laxkolken." [Snell, s. 19] Jag ser inga källhänvisningar alls till de olika skrivelser från 1563 det hänvisas till i artikeln, vilket är en ordentlig brist. [De olika inlagorna rörande tvisten om laxfisket 1563 kan läsas i original i den givna referensen: RA, Sandbergska samlingen KA FF, fol. 24822-24833. (Constantinus Lindfors)] "Nindrek Skreddare" i Snells artikel låter som ett udda namn. Är det inte en felläsning av Hindrek, dvs. Hindrik/Henrik? 'N' och 'H' kan skrivas mycket snarlikt. Flera av de andra systerbarnen som nämns i tvisten om laxfisket i Torneå är verksamma i Stockholm. En Hindrik Skräddare omnämns 1550 i Stockholms stads tänkeböcker den 7 juni 1550 – han vistades just då i Lübeck – som son till framlidne borgaren gamle Hans Skräddare och dennes hustru Birgitta. [s. 65] Den 16 oktober samma år är Hindrik Skräddare vittne i rådstugan och kallas då "hans nådz kópman". [Stockholms stads tänkeböcker 1549–1553, s. 91] Om det rör sig om just den "Nindrek (?) Skreddare" som Jakob Andersson nämner 1563 skulle det vara dennes hustru som var en av de kusiner på mödernet som var arvfallna till laxfisket i Torneå.

Att Per-Olof Snell kunnat visa att lappfogden Jakob Andersson i Grubbe, Umeå, i åtminstone ett av sina äktenskap varit gift med en syster till de båda prominenta bröderna Gammal i Stockholm var intressant. (Tack för klargörandet av var handlingarna från 1563 finns. Jag ska se om jag kan beställa kopior av dem.) Det gör ju kopplingen mellan bröderna Gammal och släkten Gammal i Gävle (Gästrikland) desto troligare. Av uppgifterna i Johan Bures autograf att döma verkar Jakob Andersson i Grubbe ha varit gift åtminstone två gånger: * Jakobs dotter Anna (gift med en Mickel Duse i Öregrunds stad) sägs ha varit halvsyster till Jakobs dotter Barbro. * Jakobs döttrar Malin (gift med Bertil Larsson, borgmästare i Gävle) och Sara (gift med Willam Markusson, borgare i Gävle) var halvsystrar till en Hans Månsson, vilken i sin tur var far till skattebonden Måns Hansson i Iggesund i Njutångers socken i Hälsingland. (Johan Bure hörde detta själv från Måns Hansson 1639.) Så åtminstone en av Jakobs hustrur verkar ha varit gift tidigare med Hans Månssons far, en Måns. Kan Johan Bure när han nämner Hans Månsson avse borgmästaren i Gävle Hans Månsson Gammal? Det skulle förklara kopplingen mellan Jakob Andersson och de båda bröderna Hans och Lasse Gammal i Stockholm och varför namnet Gammal senare dyker upp i Gävle. Och också varför Johan Bure inte behöver ge fler identifierade uppgifter om denne Hans Månsson (han vore då redan en bekant figur) och varför han inte bryr sig om att nedteckna några ytterligare uppgifter om denna familj (de vore då inte Bureättlingar och inte intressanta för Johan Bures genealogi över Bureätten). En Måns dyker ju faktiskt upp tillsammans med de båda bröderna Gammal 1563 (då de nämns som målsmän för Peder skrivares i Stockholm barn), den ovannämnde Öresundsborgaren Måns Jönsson som du föreslår kunde vara far till Hans Månsson Gammal. Men eftersom Måns Jönsson lever 1563 och Jakob Andersson i Grubbe också lever 1563 och talar om sin hustrus arvsandel i laxfisket så kan väl Jakobs hustru inte ha varit tidigare gift med Måns Jönsson. Så en arbetshypotes kunde då bli att N.N., syster till bröderna Gammal i Stockholm och antagligen besläktad med Peder skrivare, i ett tidigare äktenskap (före 1563) med en Måns (dock inte borgaren Måns Jönsson i Öregrund) fått sonen Hans Månsson (Gammal, sedermera borgmästare i Gävle), och därefter gift om sig med Jakob Andersson i Grubbe och fått med honom åtminstone döttrarna Malin och Sara. (Jakobs tidigare barnkullar skulle förstås ha blivit styvsyskon, inte halvsyskon till Hans Månsson.) (Urban Sikeborg 2020-01-05 Anbytarforum Johan Bures släktbok)

Kul att du uppskattade mitt motbevisade och felaktiga resonemang. Din arbetshypotes om Hans Månsson Gammal låter djärvt och intressant, men först behövs några klargöranden - om möjlighet finns. Måns Hansson var bonde i Iggesund åren 1618-1640. Han efterträdde Anders Olofsson, och efterträddes i sin tur av Erik Olofsson. Jag försökte snappa upp Måns Hanssons ålder i 1638:års roteringslängd, men kan inte återfinna Njutångers socken i materialet...? https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055027_00001 En släkttavla över klanen Gammal finns i Erik Sehlbergs verk "Gefle och dess slägter". I Wilhelm Lindebergs avskrift (del I, sida 215) kan man läsa en kortfattad notering: "Rådman Måns Gammal nämnes 1610, troligen son till borgmästaren, man ej vet något vist." Källa: Avskrifts- och kopiesamlingen (HLA) (AC, BD, X, Y) Vol:89 Bild 190 / sid 215 (AID: v910027.b190.s215, NAD: SE/HLA/9010002) I Gävle stads tänkebok uppträdde en Måns Gammal bland de 14 undertecknare som den 4/3 1615 låtit bekräfta ett köpebrev emellan Anders Håkansson och Mårten Persson rörande sjöbodstomt (AIa:1 sida 129-130). Det återstår att luska ut vad det blivit av med Måns Gammal efter 1615, och huruvida han är identisk med Måns Hansson i Iggesund från 1618 - men ändock förefaller mindre troligt att så är fallet. För övrigt kom en Anna Månsdotter att ingå äktenskap med kyrkoherdarna Jöns Persson Niurenius och Jöns Svensson Ædenius i Njurunda sn, se Bygdéns herdaminne del II, sida 271-273. Anna skall ha avlidit 10/12 1686 och begravts 16/1 1687, men hennes namn framgår inte direkt av dödlängden: "Saliga Fastri" ? (Njurunda C:1 sida 15v). Finns det belägg för att denna Anna Månsdotter tillhörde klanen Gammal? Jag noterar att Jakob Anderssons sonson underlagmannen Jakob Andersson (1557–1638) i Grubbe i Umeå lfs även haft döttrar med namnen Malin och Sara, dock med okända öden. Då börjar man fundera över ett eventuellt samband = att det blivit knas någonstans. :-\ (Constantinus Lindfors 2020-01-06 Anbytarforum Johan Bures släktbok)

Lite fräckt av dig, Constantinus, att rubba mina briljanta arbetshypoteser med fakta ... ;) Jag tog ytterligare en titt på den Måns Hansson i Iggesund i Njutånger, en socken i norra Hälsingland, vilken Johan Bure pratat med 1639. I längden för den sjätte och sista terminen (1619) för Älvsborgs lösen 1613 anges i en sammanställning över samtliga terminer för det sjunde av de åtta hemmanen i Iggesund (vilket de första terminerna förestås av en Anders Olsson) om den sjätte och sista terminen: »Denne Terminen brwkar Måns Hanssonn enn borgare på Wallen och häär wthgiort för _ drenger _ 2 left _ 12 (mark).« [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/57 (1619), bildid: A0066062_00204] Så Måns Hansson var alltså inte bara skattebonde i Iggesund utan hade tidigare även varit borgare i Hudiksvall ett par mil därifrån. (Hudiksvall grundades 1584, men jag har för mig att det gick lite segt att få den att växa.) Den som har bäst och mest koll på Hudiksvalls äldre personhistoria är Thomas Sverker, så jag har just mejlat honom och frågat vad han vet om denne. Han kan rabbla alla borgarnas namn i sömnen. Tillagt 2020-01-06, kl 16:19: I Sverker, Thomas (1999), Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582–1680. Släktforskarnas årsbok. 1999, s. 134–136, uppges om borgmästaren Olof Mårtensson i Hudiksvall att han verkar ha dött före den 16 februari 1631 och att hans änka Anna Eriksdotter gifte om sig före 1635 med Måns Hansson. "Tillsammans med sina styvbarn sålde Måns Hansson 1635 gården i Hudiksvall till borgaren Wellam Hansson Stokirk (...) Måns Hansson förestod hemmanet Iggesund 8, 1619–50 och ägde åtta kor 1640. Hemmanet, som omfattade 8 öresland, [s. 136:] övertogs senare av styvsonen Erik Olofsson. Måns Hansson hade enligt en anteckning i fogdens räkenskaper 1650 hemmanet fritt i sin livstid. Både Måns och Anna Eriksdotter förefaller ha avlidit före 1658."

I rannsakningslängden för samtliga sex terminer av Älvsborgs lösen 1613 (t.o.m. 1619) finns följande hushåll upptaget i Hudiksvall: Termin 1: "Anna Enckia 1 Dräng, 1 Piga". Skattat 18 mark. Termin 2: "Enckia _ 1 Dräng _ 1 Piga". Skattat 15 mark. Termin 3: "Enkia _ 1. _" Skattat 6 mark. Termin 4: "Enckia _ 1 Dräng 1 Piga." Skattat 15 mark. Termin 5: "Måns Hansson hion _ 1 Skatt(e)n _ 1 öre". Skattat 5 daler. Termin 6: "Hion 1. Skatt(e)n _ 1/2 öre". Skattat 18 mark. "Effter gården war för Enckian förbrändt förste terminen hafuer hon inth(et) warijdt Skattlagdt. 4. förste terminerne Måns Hanson hännes man thilförennde Wthgiordt i Giäfle." [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/57 (1619), bildid: A0066062_00124] Så ett steg längre mot en identifiering/avidentifiering, förhoppningsvis. Vi vet nu att Måns Hansson faktiskt kom från Gävle stad, där hans far Hans Månssons halvsystrar Malin och Sara Jakobsdöttrar (döttrar till lappfogden Jakob Andersson i Grubbe, kanske i dennes äktenskap med N. N. "Gammal", syster till Stockholmsborgarna Hans och Lasse Gammal) var gifta med borgare, och att Måns Hansson omkring 1618 gifte sig med en borgaränka i Hudiksvall (kanske salig borgmästare Olof Mårtenssons änka, med vilken Hans Månsson uppges vara gift 1635). Han skaffade sig 1619, då han var borgare i Hudiksvall, ett hemman i Iggesund i Njutångers socken (Hälsingl.) och blev sedan skattebonde där. Återstår att se om Måns Hanssons far Hans Månsson kan vara identisk med borgmästaren i Gävle Hans Månsson Gammal. Tillägg 2020-01-06, kl. 17:49: I första längden för Älvsborgs lösen (1613–1614) för Gävle, som då ingick i Livgedinget, finns ett par kandidater: I första rotan: Hans Månsson _ 1 öre [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/80 (1613–1614), bildid: A0066085_00010] I sjunde rotan: Måns Gammal _ 2 1/2 öre [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/80 (1613–1614), bildid: A0066085_00013] I åttonde rotan: Måns Hansson __ 1 1/2 öre [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/80 (1613-1614), bildid: A0066085_00014] (Urban Sikeborg 2020-01-06 Anbytarforum Johan Bures släktbok)

Åh, så roligt med alla dessa nya uppgifter! Hans Månsson omnämns första gången i Gävles tänkebok 15/8 1578 (sida 29). Han var borgmästare 10/1 1584 (sida 108-109), men saknas bland rådmännen och ersatt med Lars Persson som borgmästare redan den 12/6 samma år (sida 43). För mig en indikation på att Hans Månsson avlidit under första halvåret 1584. Dennes änka Karin omnämns 25/4 1597 (sida 63-64). Hans Månsson bar själv inte släktnamnet Gammal, finns belägg för detta i andra källor...? En Måns Hansson omnämns 4/5 1605 (sida 106-107) och 22/11 1606 (sida 113-114). Anna Månsdotter [Gammal] i Njurunda fick barn senast 1630, och ifall hon var Måns Hanssons dotter så måste denne ha varit gift åtminstone två gånger. Tillägg: Finns Gävlebor med i Älvsborgs lösen år 1571...? Constantinus Lidnfors 2020-01-06 Anbytarforum Johan Bures släktbok)

Ah, tack för det tillskottet, Constantinus! Om det inte finns belägg för att Gävle-borgmästaren Hans Månson burit tillnamnet Gammal så behåller vi det inom parentes tills vidare. Det kan ha upptagits av något av barnen och slentrianmässigt tilldelats honom retroaktivt av eftervärlden. Finns ungefär en miljon exempel på sånt, som du vet. Hans dotter Margareta Hansdotter gifte sig 1587 med (Bureättlingen och sedermera ärkebiskopen) Petrus Kenicius, och hon dog 1631, 61 år gammal. Svenskt biografiskt lexikon (https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=11434) uppger att uppgiften om hennes dödsår härrör från Peringskiöld, som tillsammans med Hudiksvallsprosten Olof Broman (död 1750, i dennes Glysisvallur, d. 2, Uppsala 1919–1953, s. 772) hävdar att hon var dotter till borgmästaren Hans Månsson i Gävle. (Broman kallar denne "Hans Gammal".) I längderna för Gävle stad för de sex terminerna för Älvsborgs lösen 1613 (som började uppbäras 1614) finns ett par kandidater. I längden för tredje terminen 1616 finns en Måns Hansson dels i sjätte rotan, dels en i åttonde rotan, utöver Måns Gammal i sjunde rotan. [Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/81 (1615-1619), längd för Gävle stad 1616, tredje terminen, bildid: A0066086_00123, A0066086_00124] (Kan förekomsten av flera personer med samma namn ha gjort att Måns Gammal tagit sig tillnamnet i åtskiljande syfte?) I längden för femte terminen, 1617, har dock både Måns Gammal och en av de båda Måns Hansson försvunnit och den kvarvarande Måns Hansson skrivs ännu i Gävle 1619 och kan därför avskrivas direkt. Så antingen Måns Gammal eller den Måns Hansson som skrivs sista gången i Gävle 1616 borde vara identisk med Hudiksvallsborgaren Måns Hansson, som dyker upp där i längden 1618. Vi har väl inget patronymikon för Måns Gammal i någon källa (även om det förstås känns fullt tänkbart att han är släkt med borgmästaren Hans Månsson i Gävle)? Tillnamnet Gammal blev plötsligt intressant i och med att 1) Per-Olof Snell belagt att en av Jakob Anderssons (Grubb) hustrur var syster till de båda bröderna och Stockholmsborgarna Hans och Lasse Gammal; 2) Johan Bures uppgifter indikerar att en av samme Jakobs hustrur tidigare varit gift med en Måns och med honom fått sonen Hans Månsson och sonsonen Måns Hansson (som nu visat sig vara borgare från Gävle och ingift i en borgmästarsläkt i Hudiksvall); 3) Jakobs två(?) döttrar Malin och Sara i detta äktenskap – just dessa av Jakobs barn anges av Johan Bure ha varit halvsystrar till Hans Månsson i Gävle – verkar ha gift sig med en borgare respektive borgmästare i Gävle, samt att 4) det finns en släkt från Gävle som från 1600-talets andra hälft traditionellt traditionellt har använt eller tilldelats namnet Gammal och som går tillbaka till borgmästaren Hans Månsson i Gävle. Det knakar lite i det tankebygget, som du hör, mer på vissa ställen än på andra, men det kan ju vara en väg att gå försiktigt framåt på. Undrar om Erik Sehlbergs mastodontverk Gefle och dess slägter finns tillgängligt digitalt någonstans ... Vet du? Om inte borde ArkivDigital ta sig an den omgående. Jag ser en referens på ett ställe till J. Selggrens artikel "Borgmästare i Gefle" (i Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening, 1902, s. 1 ff), men jag har inte tillgång till den.

I Bengtsson, Herman (2010). Uppsala domkyrka 6 Gravminnen. Uppsala: Upplandsmuseet, s. 385, uppges om ärkebiskop Petrus Kenicius (död 1636) att han begravdes i Uppsala domkyrka i högkoret. ”Vid 1702 års brand blev den ’aldeles förderfwad’. 1753 uppges att man hade ersatt den gamla hällen med en ny som saknade text.” Men gravstenen finns avritad i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia (1719), s. 179 f (finns på Google Books). Här är vad som sägs om makan: ”VXOR • MARGARETA • FILIA / IOHANNIS • GAMMAL • /CONSULIS GEVALIENSIS • XII • LIBERORUM MATER / CUM MARITO VIXIT / ANNOS • XLIV / OBIIT • ANNO • MDCXXXI / AETATIS LXI”. I min översättning: ”Hustrun Margareta, dotter till borgmästaren i Gävle Hans Gammal, tolvbarnsmor. Hon levde med sin man i 44 år. Hon dog år 1631 vid 61 års ålder.” Det innebär att Margaretas egna barn låtit rista in att hon var dotter till ”Hans Gammal”, så att hon tillhörde en släkt som mycket tidigt förknippades med namnet Gammal är ju tydligt. Under Vasatiden är fortfarande kombinationen dopnamn+fadersnamn den som är den väsentliga och till- och egentliga släktnamn anges ofta inte. Dessa kan i stället sporadiskt dyka upp i olika källor. Vad jag menar är att det vid denna tid inte säger så mycket om en person *inte* skrivs med tillnamn – Hans Månsson kan mycket väl ha kallat sig eller kallats Gammal. Bäst är dock att på sin höjd ha med det inom parentes när man skriver om denne.

På din fråga, Constantinus, kan jag säga att det verkar saknas längd för Älvsborgs lösen 1571 för Gävle stad. Däremot finns längder för fem landssocknar i Gästrikland, men det hjälper ju inte så mycket här. Ska se om jag kan hitta några andra längder.

Det har blivit så många namn nu som svävar runt, så jag lägger här upp en skiss över hur jag tänker. Alltid vanskligt att lägga upp en släkttavla, eftersom den så lätt ser slutgiltig ut, men av pedagogiska skäl kanske en behövs. Så om någon annan ser den så vill jag betona att detta bara är en skiss för att sammanfatta resonemanget hittills och att den inte duger som underlag för att skriva in något i sina egna genealogier. Vad som behövs är bl.a. mer stöd för att identifiera Gävle- och Hudiksvallsborgaren Måns Hanssons far Hans Månsson med Gävleborgmästaren Hans Månsson ("Gammal").

(Urban Sikeborg 2020-01-06 Anbytarforum Johan Bures släktbok)

Ättlingar
      4 Per Andersson (Grubb).   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [13] . i Gävle (Gäst) [14] .
Special i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [14] .
med .
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [15] . Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [16] .
Gift.
med Olof Matsson. Olof Matzon i Gävle [16] .
Rådman i Gävle (Gäst).
Hans namn har felaktigt tolkats som Olof Mårtensson i Gävle (Gäst) [15] .
Ättlingar
      4 Anna Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [17] . Död 1559. Född [18] .
Gift.
med Lars Olofsson. Gubernatoris i Nordlanden [18] .
Ståthållare
Lagman 1560 i Västerbotten [19] .
På Isnäs boende [18] .
Bonde 1546 i Grisbacka, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Död 1572.
Han halp konung Göstaf mot Juten [19] .
På Isnäs boende [18] .

Enligt Peder Svart kom Lasse Olsson på vintern 1521 till Mora och rådde dalkarlarna att återkalla den flyktande Gustaf Eriksson (Vasa) och gav därmed upphov till det första Vasaloppet (Jan Liedgren: Plock ur min farfars antavla, Släktforskarnas årsbok 1996).

(Björnram) Lars Olofsson, krigare, fogde, död troligen 1572. Framträder i Peder Swarts krönika som betrodd medhjälpare till Gustav Vasa. Säges ha gett dalaalmogen de råd som fick dem att återkalla honom efter att ha nekat honom sitt bistånd. 1521 hövitsman för hälften av GV:s här, deltog verksamt i erövringen av Västerås. Svårt sårad i Stockholm, därför fick han ny befattning i den lokala förvaltningen. Fogde i Norrbotten och Ångermanland till 1526, därefter i Dalarna, 1531-39 i Korsholms län, Österbotten. Senare bosatte han sig i Umeå som underlagsman i Västerbotten. Befallningsman i Västerås. 1555-56 fogde i Västerbotten. Verksam inom rättsskippning, tillhörde Erik XIV:s högste nämnd 1563-67. Gift 1. möjl. Margareta Andersdotter Bärens eller Bure, 2. Anna Andersdotter Grubb. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942))

Urban Sikeborg börjar med att skriva om den stora förvirring som råder om vem som var Lasse Olssons hustru. Det finns en mängd olika uppgifter. Urban litar på Johan Bure som anger att han var gift med Anna, dotter till Anders Persson i Grubbe och hans hustru Mariet Jakobsdotter från Bure, Skellefteå. Anna Andersdotter avled senast 1559 och Lasse Olsson gifte om sig i Stockholm med Margareta, änka efter Stockholmsborgaren Klemet Kock. (Släktforskarnas årsbok 1997, s.104-106)
Underlagman i Västerbotten 1543-1550 [20] .
Lars Olofssons insatser i befrielsekriget, upproret mot den danske kung Kristian, finns främst beskrivna i en krönika författad av Gustav I:s historieskrivare Peder Andreæ Svart (d. 1562). Han framstår där som befrielsekrigets populäraste hjältar. Efter att ha sårats allvarligt vid Brunkeberg utsågs han 1521 till fogde i Norrbotten (det dåtida namnet på Västerbotten) och därtill ha uppsikt över de andra norrländska landskapen. Därefter är det sysslorna inom den kamerala och judiciella förvaltningen som hädanefter kommer att uppta större delen av hans liv.

Befallningen som fogde i Västerbotten inbegrep också Ångermanland. Officiellt tycks han ha frånträtt befattningen först 1526, men han hade redan den 11 juni 1525 erhållit fullmakt såsom fogde i Tuna i Dalarna, en tjänst han uppehöll ännu 1526. 1530 utsågs han till fogde över Korsholms län i Österbotten och han tillträdde denna tjänst den 10 februari följande år. Han nämns som underlagman i Västerbotten 1543 och kvarstod som sådan ännu 1560. Lars Olofsson bodde under denna tid sannolikt i hustruns hemsocken Umeå; 1544 uppges han i alla fall vara bosatt i Grisbacka by i denna socken, där han förvärvade ovanligt betydande jordegendomar. Åren 1546–1548 nämns han som fogde på Västerås slott, ett fögderi som också omfattade Tuhundra, Snevringe, Siende och Norrbo härader. 1549 användes han i några uppdrag vid Sala silvergruva. Han hade dessutom fram till 1549 ett okänt antal närliggande häradsrätter, bland annat just Norrbo och Siende i Västmanland.

1550 tillträdde Lars Olofsson som fogde i Hälsingland, en tjänst han uppehöll till 1554. Samtidigt togs han i anspråk för vissa uppgifter i Västerbotten, varifrån han 1550 förlänats tionde. Han efterträddes som fogde av en av sina egna män, storbondesonen från Norrala Anders Sigfridsson (Rålamb), som blev hans måg. Sannolikt var det på grund av det stora ryska kriget som Lars Olofsson förflyttades till Västerbotten, där han 1555 och 1556 tjänade som kungens betrodde fogde med uppgift att mobilisera det nordligaste Sverige inför den befarade ryska invasionen. Detta uppdrag kom att växa till en roll som militärbefäl för hela Norrland. 1556 fick han uppdraget att i landsändan genomföra kungens omfattande avelgårdsprojekt, som var avsett att bidra till det stående försvarets försörjning i orostider. Lars Olofsson kallades till Åbo, där kungen beordrade honom att bestyra om uppsättningen av den nya Norrlandsfänikan, ett uppdrag som troligen upphörde i och med fredsslutet 1557.

Under senare delen av 1550-talet är han bosatt hos sonen Mårten Larsson i Norrala socken i Hälsingland; åtminstone tidvis fortsatte han att förestå underlagmansämbetet i Västerbotten.

I januari 1562 utsåg Erik XIV Lars Olofsson till medlem av den nyligen upprättade konungsnämnden, ”Höga nämnden”. Han hade redan tidigare varit anlitad av kungamakten för liknande men tillfällig auppdrag. Av protokollen framgår att Lars Olofsson var en av de nio i Höga nämnden som nästan alltid deltog i sammanträdena i Stockholm, i synnerhet under tiden 1563–1567.

Avsikten med nämnden var i högsta grad politisk. Under den första tiden dominerades nämndens verksamhet av återvinningsdomar till adeln och rena civilmål. Lasse Olssons utnämning skedde dock under en tid då nämnden omorganiseras. Kungen ville därigenom göra nämndens sammansättning mer territoriellt representativ men också skjuta rådsadeln åt sidan genom att inkalla fler ofrälse och lågfrälse element. Såsom kunglig åklagare, prokurator, fungerade den kunglige sekreteraren Jöran Persson, som också använde nämnden för att uppfylla sina egna maktambitioner. Vid några tillfällen fungerade som åklagare även Lasse Olssons måg och Jöran Perssons förtrogne ’kumpan’ Anders Sigfridsson (Rålamb). Dennes gunst hos såväl Erik XIV som hos Jöran Persson låg till grund för utnämningen till lagman över hela Norrland 1563, en tjänst han uppehöll ännu 1568. Nämnden kom snart att bli ett effektivt redskap i kungens och Jöran Perssons händer i eliminerandet av verkliga och inbillade fiender. Från 1562 till maj 1567 utfärdade nämnden omkring 300 dödsdomar, så gott som alla för personer inom den kamerala och militära förvaltningen, men långtifrån alla kom att avrättas. Dödsdomar mot fogdar och kammarens personal användes här i flera fall av kungen i utpressningssyfte för att råda bot på kungamaktens behov av medel. Endast en gång, 1562, framgår att nämnden öppet gått emot åklagaren och frikänt den anklagade.

Efter att Erik XIV avsatts utsågs Lars Olofsson kort efter nämndens upplösning till häradshövding i Vaksala i Uppsala län omkring 1570. Från åtminstone 1570 bodde han i Uppsala. Han levde ännu den 19 april 1571 men tycks ha avlidit kort därefter.

(Sikeborg (1997), s. 89–106)


Ättlingar
      4 Dordi Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [21] . Gift.
med Olof Jonsson. i Gävle (Gäst) [21] .
Ättlingar
      4 Barbro Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [22] . Hu Barbara Simon Skrifueres Kon. Erik Secreter: förre Hu. Den senere war af Riddere slecht. Hennes Sonadotter Ju: Kirstin Karls Sim: Dotter lefuer än på Åland. Henne hade sedan Jon Westgöte Bure, sedan Harald Töreson. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 148 (80))
Gift.
med Simon Skrivare. k Ericks secreterares förer hustru, den senare war af Riddarslägt. hans sonadotter fru Kierstin Karl sår dotter lefwer än på åland, hammahad sedan Jon Westgöte Bure, sedan harald Jörnson. (Johan Bure).
    3 Elin Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [24] .
Hade 8 barn och 37 barnbarn.
Tillskrivet i efterhand: And. dr hu Marias i Grub[bes] syster, setties nest efter Grubbe raden [24] .
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Gift.
med Bengt Germundsson. Bonde i Teg, Umeå landsförs (Väbo).
Bonde från 1539 till 1549 i Österteg, Umeå landsförs (Väbo) [25] .
Johan Bure skriver: Somliga mena att then store släckten i Österbotten som är ifrån Teegh, antingen Erich Ångermans hustrus (Dordys) eller skal wara af Bureätten (Johan Bure).
      4 Sigfrid Bengtsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [24] . Äldst [24] .
      4 Per Bengtsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [24] . I samma gård i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [24] .
Bonde från 1546 till 1582 i Österteg, Umeå landsförs (Väbo) [26] .
Gift.
med Abluna . Född [24] .
Ättlingar
      4 Jakob Bengtsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [27] . i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [27] .
med .
Ättlingar
      4 Erik Beltare.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [28] . i Gävle (Gäst) [28] .
Gift.
med Anna . Född i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [28] .
Ättlingar
      4 Hans Bengtsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [29] . i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [29] .
med .
Ättlingar
      4 Malin Bengtsdotter.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [29] . Gift.
med Erik Jonsson. i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [29] .
Född i Rödå, Umeå landsförs (Väbo).
Bonde från 1543 till 1555 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Mickel Bengtsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [30] . Krigsman [30] .
Slagen östantill [30] .
      4 Kälug Bengtsdotter.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [31] . Gift.
med Herman Olofsson. Bonde från 1551 till 1582 i Degernäs, Umeå landsförs (Väbo) [25] .
i Degernäs, Umeå landsförs (Väbo) [31] .
Ättlingar
    3 Karin Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [32] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [33] .
Hon hade 5 lotter i Lappmarken [33] .
Andersdotter Jacobs syster tillskrivet [33] .
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Gift.
med Nils Olofsson. i Piteå landsförsamling (Nobo) [33] .
      4 Elin Nilsdotter.   Född i Piteå landsförsamling (Nobo) [33] . Gift.
med Per Jonsson. Bonde i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [33] .
Y-DNA I1-M253>DF29>L22>L287>L258 predicted.
Ättlingar
    3 Anders Jakobsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [34] . Död före 1539 i Kåge, Skellefteå (Väbo). Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [35] .
Denne bör stå framan för H. Maria i Grubbe [35] .
Han fick Hu Malin gamle Her Anderses i Skellefta frillo dotter, den Johannes Magnus Archiep(isco)p(u)s Vps ächtade medh sitt breef åhr 15..:”. [36] .
Bosatt på Grande-godset i Kåge, Skellefteå.
Nämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av ärkebiskop Jacob Ulfsson 1507-02-28 i Skellefteå (Väbo).
Johan Bure: Anders Jacobsson i Kåghe, som fick h. Malin, gamble hr Anderses i Skellefta frilledotter, den Joh Magnus, Archep. Upsal. ächtade medh sit? bref. Hennes moder heet Gölugh och war ifrån Hälsingland. Hennes fader köpte Ao 1500 Kågehemman åt henne för 70 mk utaf en Stockholmsk Borgerska, Lars Botnekarls efterlefwerska hu Gunborg. Sedan utlöste han hennes son Påwel skrifware medh stilla penningar, nemblig 50 timber gråwärk, timbret? för 2 mk och 2 klippare för 28 mk Ao 1550. (Johan Bure)
Anders Jacobson sägz hafua haft en broder heet Karl i Bure. Han hade allenast ett barn efter sigh, när thet war dött, fik moderen en nijonde deel i Bure.

(Johan Bures släktbok i autograf, fol. 153v (91))


Yngre än Moses [37] .
Gift.
med Malin Andersdotter.

      4 Barbro Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [34] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [35] .
Nämnd som hustru från 1557 till 1564 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [10] .
Gift.
med Anders Persson. i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [35] .
Bonde från 1539 till 1555 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [10] .
Ättlingar
      4 Anna Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [38] . Död 1583-04-30 [39] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [36] .
Nämnd från 1569 till 1577 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [40] .
Hade tio barn.
Gift.
med Anders Olofsson. Kyrkoherde i Skellefteå
Född 1512-03-03 i Uppsala [41] .
Död 1569-03-03 i Skellefteå [41] .
Nämnd från 1550 till 1569 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [40] .
Ättlingar
      4 Kälug Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [42] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [43] .
Gift.
med Tomas Kjellsson. i Kåge, Skellefteå (Väbo) [43] .
Bonde från 1552 till 1595 i Storkåge 4, Skellefteå (Väbo) [44] .
Född sannolikt i Degerbyn, Skellefteå (Väbo) [44] .
Död omkring 1595 i Storkåge 4, Skellefteå (Väbo).
Köpman från 1554 till 1566 [44] .
Nämndeman från 1554 till 1584 [44] .
Han var tolvman 1561 [43] .
Övertog Grande-godset i Kåge 1553 av sin hustrus styvfar och sin egen farbror.
Ättlingar
      4 Kristina Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [42] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [45] .
Hade 7 söner och 2 af dem var Prester [45] .
Gift.
med Östen Persson. i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [45] .
Bonde i Bodom, Lövånger [42] .
Bonde från 1539 till 1554 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [10] .
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [42] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [45] .
5 dötter efter min faders sedel [45] .
    3 Moses Jakobsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [46] . Död i Bure, Skellefteå (Väbo). i Bure, Skellefteå (Väbo) [37] .
Bonde i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [47] .
Som en av sina sena uppdateringar av släktboken har Johan Bure lagt till följande kommentar bredvid Moses (Jakobssons) namn: ”Her Thomae Matthei Sedel håller Mosis barn (2 söner) Karl i Bure och Jacob i Fellen och (1 Dotter) Hu. Brita i Jäfra”. [48] .
Gift.
med hustru . Född i Torneå, Norrbotten [49] .
Hans Hu: war ifrå Tårnä en Eterfinska [49] .
      4 Jakob Mosesson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [46] . Bonde från 1549 till 1561 i Fällan, Lövånger (Väbo) [10] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [50] .
I 1543 års jordebok nämns endast Helige Larson i Fellom=Fällan, Lövånger. Inte utomäktenskaplig son till Moses Jakobsson i Bure (även bekräftat genom DNA-analys).
Jacob i Fällen, Moses äldste och ächta Son. sade Moses Nilson hans Sonason [50] .
En bokstav (o) som inlett ordet ’ächta’ har skrapats bort [50] .
Gift.
med Helgesdotter. Född i Fällan, Lövånger (Väbo).
Ättlingar
      4 Brita Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [32] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [51] .
Hu. Brita Olof Olofssons i Jäfre, sedan hade hon halt Japer i Antenäs. Hon sägs och hafua haft een man Lars benämnd [51] .
Tillskrivet: Mosisdr står uti her Thomas seedel. Jacobs dr dr. Jag menar han hade glömt settia Soror [51] .
Att hu. Brita i Jäfra war Moses syster vittna Olof Biörson i Bure, Mats Nilssons syster och hu Brita i Eneköping 9 marti 608 [52] .
Och att hon icke hade meer ur Buregården i arf än hustru Mariet i Grubbe och hennes flere systrar sade Olof Biörson [52] .
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
”Hu. Brita Olof Olofzsons i Jäfra, sedhan hade hon Halt Japer i Antenäs. Hon Segz och hafua haft enn man Lars be:d”. Johan Bure har här gjort ett av sina sena tillägg i genealogin efter att han hade uppmärksammat en ”sedel”, ett papper med en sammanställning som fadern herr Thomas Matthiae hade gjort över sin hustrus släktförbindelser i Skellefteå då denne var kaplan där. Johan Bure har i vänstermarginalens tabell strukit över namnet på hustru Britas far Jakob (Andersson i Bure). Direkt efter hustru Britas dopnamn har han ovanifrån skjutit in följande rättelse: ”Mosis d(otte)r står vti her Thomae Seedel. Jacobs d(otte)r d(otte)r Jag menar han hade glömt settia Soror ”. Hustru Brita skulle alltså vara dotter till Jakob Anderssons son Moses Jakobsson i Bure enligt herr Thomas, medan Johan Bure ansåg att herr Thomas av misstag råkat skriva dotter i stället för syster. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 164v (111v), fol. 165r (112r))

”Att Hu. Brita i Jäfra war Moses syster vittna Olof Biörson i Bure , En Matz Nilsons syster och Hu. Brijta i Eneköping 9 Martij. <1>608.” På motstående sida av uppslaget – fol. 166r – står: ”Och att hon icke hade meer ur Bure gården i arf än Hustru Mariet i Grubbe och hennes flere systrar sade Olof Biörson.” Med hustru Mariet avses Mariet/Maria, gift med Anders Persson i Grubbe i umeå och stammoder till Norrlandssläkten Grubb. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 165v (112v), fol. 166r (113))

(Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)

Uppgiften om Olof Olofssons hu Brita Mosesdotter kommer från Johan Bures far herr Thomas Mattihiae. En uppgift om att dennes sammanställning av sin svärmoders släkt var gjord i slutet på 1550-talet rimmar illa med att Brita Mosesdotter varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs som senast nämns år 1566. Antingen är herr Thomas Matthiaes "sedel" av ett senare datum eller så är uppgiften fel!

Johan Bures far herr Thomas Mattihiae dör år 1570 så hans uppgifter om Brita Mosesdotter. Hennes gifte med Olof Olofssons i Jävres resulterade i 5 kända barn och inleds därför troligen före 1566, så Brita Mosesdotter kan då inte ha varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs. Olof Björnsson jämför hustru Brita med Marit Jakobsdotter och talar on hennes systrar, han talar då troligen om Brita som syster till Karin och Malin Jakobsdötterar. Brita Jakobsdotter kan inte ha varit hustru till Olof Olofsson men väl hustru till Jakob Jönsson i Antnäs och mor till hans söner Jöns och Lars och eventuelle son Nils.

Har läst Västerbottens handlingar för Jävre under åren 1548-1570 samt noterat att en Olof Olofsson äger ett av de större hemmenen i Jävre i 1543 års jordebok, han är troligen identisk med den Olof Olsson som nämns år 1548 i landskapskandlingarna, År 1549 har han en bror på hemmanet enligt bågalängden, även så år 1551 och 1552 men då har tillkommit en andra Olof Olofsson i Jävre, dessa kommer att få attributen "store" och "lille" och troligen är det store O.O som som var gift med Brita dotter till Moses Jakobsson i Bure. År 1562 betalar en Olof Olsson i Jävre 12 öre i köpmanspeng vilket är samma som birkarlen Lasse Nilsson i Jävre. Samma år ger i Jävre en Olof Olsson 1 1/2 span i tröskad säd medan den andre O.O ger 3 skylar otröskad säd. I bågalängden 1563 har lille O.O en son medan store O.O. har två söner, möjligen är en son brodern men kanske ser vi här sönerna Olof och Karl, dessa måste då vara födda 1548 eller tidigare. I bågalängden år 1568 har de två O.O i Jävre var sin son medan år 1570 är det bara store O.O som har en son. Om Olof Olofssons hustru Brita var mor till någon av Olof Olofssons söner som noterats i bågalängderna kan hon inte ha varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs eftesom dessa föddes före 1566 alltså under dennes livstid. Hustru Brita är också för ung för att ha varit syster till Moses Jakobsson men har rätt ålder för att ha varit dennes dotter! (Ulf Larsson 2019 januari)


Gift.
med Olof Olofsson. Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [53] .
Gift.
med Lars . Gift.
med Jakob . Bonde i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [51] .
Halt Japer i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [51] .
En Jakob Jönsson nämnd från 1539 till 1566 i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [10] .

Ättlingar
      4 Kerstin Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [55] .
näst för (dvs omedelbart före) hu. Anna [55] .
Gift.
med Per Nilsson. i Älvkarleby (Uppl) [55] .
      4 Anders Mosesson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [56] . Död barnlös [37] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [37] .
Hade her Biörns dotter [37] .
Gift.
med Björnsdotter.
      4 Anna Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [56] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [37] .
Gift.
med Lars Andersson. Bonde i Viken, Skellefteå [37] .
Länsman i Skellefteå (Väbo) [37] .
I nämnden (af ett bref) 1561 [37] .
Ägare från 1551 till 1596 i Yttervik 2, Skellefteå (Väbo) [57] .
Ättlingar
      4 Lucia Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [48] .
Gift.
med Anders Mikaelsson. i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [48] .
Mickel Olofsson nämns med en son 1539 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [10] .
Nils Mickelsson nämns från 1543 till 1575 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [10] .
Nils Mickelsson har en bror 1546 och från 1553 till 1556 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [10] .
Per Mickelsson nämns från 1547 till 1590 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Karl Mosesson.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [58] . Död omkring 1560 i Bure 8, Skellefteå (Väbo). Bonde från 1539 till 1559 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [47] .
Birkarl, landsköpman och nämndeman i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [47] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [59] .
Han bygde först 5 gården i Bure [59] .
Karl i Bure var tolvman år 1550 [59] .
Gift.
med Anna . Född i Aför, Boteå (Ånge) [59] .
Nämnd som änka från 1560 till 1562 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [47] .
Hon wof suåra wäl [60] .
Ättlingar
      4 Abluna Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [60] .
Karl hade och een syster Hu: Abluna Mårten Jönsons i Grän, Af et bref 1554 hon skulle hafua sitt arf af Carl som sat på Hemanet i Bure [60] .
Gift.
med Mårten Jönsson. i Grän [60] .
    3 Karl Jakobsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [45] . Hade ett barn som dog ungt. När barnet dog ärvde modern en niondel i Bure.
”Anders Jacobson sägz hafua haft en broder heet Karl i Bure. Han hade allenest ett barn efter sigh, när thet war dött, fik moderen en nijonde deel i Bure.” Johan Bure hade först skrivit in denna kommentar på raden där Anders Jakobssons barn redovisas för att senare stryka över noteringen och flytta upp den till bredvid Anders Jakobssons namn. Långt senare har Johan Bure fogat till följande kommentar som han noga länkat med ett streck till Karls namn: ”så lyder Thomosses Sedel. ynger än Moses”. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 153v (91)) (Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)
  2 Olof Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [61] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [62] .
Han bygde först den 4 gården i Bure der nu Anders Danielson boor [63] .
med .
    3 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [61] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [62] .
Bure herr Jon, den senaste Abbot i Bure klöster. Han var send til Lapmarken til att lära dem Guds Ord och byggia dem kyrkior. De förgiorde hans syn, så at han intet kunde läsa skrift. Han fölgde klösterbröderna söderut och wardt der dödh. (Johan Bure, Släktbok s 173v (127))
    3 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [61] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [62] .
Bonde i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [64] .
3 söner 2 döttrar [62] .
Bodde i fadersgården [63] .
med .
      4 Daniel Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [62] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [62] .
Bonde från 1539 till 1582 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [64] .
Bodde i fadersgården [63] .
med .
Ättlingar
      4 Evert Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [65] . Bodde i Älvkarleby (Uppl) [65] .
med .
Ättlingar
      4 Olof Andersson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [65] . Burman [65] .
Bosatt i Gumboda, Bygdeå (Väbo) [65] .
Ej nämnd 1539, 1543, 1546, 1549, 1555 eller 1557 i Gumboda, Bygdeå. Möjligen död före 1539.
Barnlös [65] .
      4 Malin Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [66] . Gift.
med Henrik Persson. i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [66] .
Bonde från 1553 till 1575 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [10] .
Nämnd 1571 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [67] .
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [68] . Gift.
med Olof Persson. i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [68] .
Bonde från 1539 till 1562 i Östanbäck 15, Skellefteå (Väbo) [69] .
Landsköpman 1549 [69] .
Nämndeman från 1547 till 1559 [69] .
Ättlingar
      4 Kerstin Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [70] . Gift.
med Jon Persson. Bonde i Fjällbyn, Lövånger (Västerbotten) [70] .
Jon Persson bonde från 1539 till 1554 i Fjällbyn, Lövånger (Västerbotten) [10] .
eller Andersson, i Fjälum i Löfånger [70] .
Ättlingar
  2 Anders Andersson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [71] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [72] .
Burman [72] .
I Sturearkivet 1489, odaterad (troligen 1509) nämns Anders Bureman bland dem som "laagha mijnom herre vnder öghom i Wma sokn" [73] .
Förfader till ärkebiskop Petrus Kenicius.
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
med .
    3 Isak Andersson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [71] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [72] .
Bonde från 1539 till 1564 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [74] .
med .
      4 Mickel Isaksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo). Bonde från 1555 till 1562 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ej nämnd av Johan Bure.
En bror 1562 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
      4 Gulle Isaksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [72] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [72] .
Bonde från 1565 till 1600 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
med .
Ättlingar
      4 Brita Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [72] . Gift med Kättil i Berg.
Gift.
med Kjell Olofsson. i Berg, Umeå landsförs (Väbo) [72] .
Bonde från 1564 till 1601 i Berg, Umeå landsförs (Väbo) [74] .
Född i Berg, Umeå landsförs (Väbo) [75] .
Ättlingar
      4 Anna Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [76] . Gift i Kälmark, sju barn [76] .
Hustru Anna nämnd från 1585 till 1600 i Tjälamark, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Gift.
med Simon Andersson. Bonde i Tjälamark, Umeå landsförs (Väbo).
Nämnd 1571 i Tjälamark, Umeå landsförs (Väbo) [67] .
Johan Bure nämner inte Simon Andersson, men sonen Per kallas Simonsson [76] .
Ättlingar
      4 Sigrid Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [77] . Gift.
med Erik Sibjörnsson. i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
Bonde från 1543 till 1555 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Lucia Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [77] . Död ogift och barnlös [77] .
    3 Olof Andersson Bure.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [71] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
Bonde från 1539 till 1551 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Olof Bure i Rödbeck [78] .
Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
Yngst menar jag [78] .
”Olleff Bvre” i Umeå nämns i en handling 1548 ha deltagit i en rågångssyn mellan Håknäs och Öre i Nordmaling detta år. Han är därmed den tidigaste släktmedlem som har kunnat beläggas med namnformen Bure. Olof Bure är sannolikt den Olof Andersson som skrivs som skattebonde i Röbäck i årliga räntan 1548. Jämte honom skrivs då en Isak Andersson i Röbäck, sannolikt den Isak som i släktboken anges vara bror till Olof Bure. Västerbotten 1971, s. 253 f

Om transkriptionen av 1548 års brev i årsboken Västerbotten anges endast att det är en avskrift ”utförd av Riksarkivet”. Transkriptionen och den efterföljande kommentaren – inbegripet identifieringen av Olof Bure – är emellertid gjord av fil. dr Jan Liedgren när denne var redaktör för Svenskt Diplomatarium, som då hörde till Vitterhetsakademien. Enligt vad han själv uppgett i brev till Urban Sikeborg, Sollentuna, daterat den 13 januari 1993 trycktes transkriptionen utan hans vetskap.

(Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok)
med .

      4 Erik Olofsson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] . i Hössjö, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
Bonde från 1565 till 1577 i Hössjö, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Oäkta [78] .
Nämnd 1571 i Hössjö, Umeå landsförs (Väbo) [67] .
med .
Ättlingar
      4 Brita Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] . Gift.
med Sigfrid Nilsson. i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
Bonde från 1577 till 1597 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] . Gift.
med Olof Larsson. i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
Bonde från 1583 till 1605 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Karin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [79] . Gift.
med Erik Mickelsson. i Gävle [79] .
      4 Moses Olofsson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [79] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [79] .
Bonde från 1559 till 1595 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
med .
Ättlingar
      4 Kerstin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [79] . Gift.
med Per Kristiernsson. i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [79] .
Bonde från 1577 till 1580 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten) [10] .
Ej funnen i skattelängder i Stöcksjö.
Ättlingar
      4 Anders Bure.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [80] . i Gävle [80] .
      4 Evert Bure.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [80] . i Gävle [80] .
med .
Ättlingar
    3 Brita Andersdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [81] . Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [82] .
Jagh mener hon war älre än bröd.e [82] .
Gift.
med Olof Clemetsson. i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [82] .
Olof Beltare nämnd 1539 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [74] .
Olof Clemetsson nämndeman vid tinget 1539 i hemvist oangiven i Umeå lfs [74] .
Olof Beltare hade två söner 1539 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [83] .
      4 König Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [82] . i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [82] .
Bonde från 1546 till 1588 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Köpman och nämndeman i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo).
Landsköpman 1549 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Möjligen ättling till Könik Skarlakan enligt Nils Ahnlund (Fahlgren 1970, sid 81). År 1346 utfärdades ett bytesbrev mellan domkapitlet i Uppsala och Könik Skarlakan i Uma socken i Kadis by i Norrabotten. För ärvd jord i Malma utanför Uppsala fick han Kåddishemmanet med åker, äng och fiskevatten. Det var troligen det hemman som de barnlösa bonden Johannes i Kåddis och hans hustru Cecilia 1324 skänkt till ärkebiskopen och Uppsala domkyrka. Det är förmodligen med Könik Skarlakan som det tyska namnet Könik kommit till Umeå. (Fahlgren 1980, sid 76). Hade vid Älvsborgs lösen 1571 100 mark i kontanta pengar, 61 lod silver, 20 mark mässing, 6 lispund koppar, 40 mark tenn, 1 häst, 6 oxar, 12 kor, 10 får, 16 getter och 4 svin. Han erlade 6 mark i köpmanspenningar 1579. (Fahlgren 1980, sid 431).
Efterträddes på gården av hustru Elin, nämnd från 1589 till 1596 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Gift.
med Anna Olofsdotter. Könik Olofsson på Baggböle 3, nämnd i diverse skattelängder åren 1547-1585, kallade sig aldrig Kenicius - något som enbart sonen, blivande ärkebiskopen, Per Köniksson gjorde (latiniserat namn: Petrus Kenicius). Jag förmodar att det allra tidigaste belägget för namnet på Köniks hustru Anna härrör från sida 319 i krigskommissarien Nils Jakobsson Burmans släktbok, från första halvan av 1700-talet, som är bevarad på Kungliga biblioteket. Någon annan får gärna påpeka för mig om hen stött på en annan, äldre uppgift. (Constantinus Lindfors 2020-02-27 Anbytarforum)
Ättlingar
      4 Clemet Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [84] . i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten) [84] .
Bonde 1543 i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [85] .
Bonde från 1546 till 1564 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten) [10] .
Nämnd 1571 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten) [67] .
Bonde 1546-1564 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten) [74] .
Clemet landsköpman 1549 i Forsa, Umeå lfs [11] .
med .
Ättlingar
      4 Evert Olofsson.   Född Edwärt i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [86] . i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [86] .
med .
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Död barnlös [87] .
      4 Ingrid Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Gift.
med Mårten Larsson. i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [87] .
Bonde från 1539 till 1565 i Österteg, Umeå landsförs (Väbo) [74] .
Två söner nämns 1562-1564 [74] .
Ättlingar
      4 Simon Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [88] . hos fadern i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [88] .
med .
Ättlingar
      4 Barbro Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [88] . Gift.
med Lars . i Öre, Nordmaling (Ånge) [88] .
Lasse Olsson nämnd 1547-1586 i Öre, Nordmaling (Ånge) [89] .
Ättlingar
      4 Sigrid Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [88] . Gift till Lule [88] .
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [88] . Gift.
med Lars Giordsson. i Hissjö, Umeå landsförs (Väbo) [88] .
Bonde från 1546 till 1569 i Hissjö, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [90] . Gift.
med Kristiern Nilsson. i Brattby, Umeå landsförs (Väbo) [90] .
Johan Bure nämner inget patronymikon [90] .
Kristiern Nilsson nämnd från 1543 till 1575 i Brattby, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Ättlingar
    3 Mariet Andersdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs [91] . Gift.
med Henrik Tomasson. i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [92] .
Bonde från 1539 till 1547 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
Betalade 8 öre i skatt som landsköpman 1543 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Erik Henriksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [92] . Bonde från 1549 till 1565 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [92] .
med .
Ättlingar
      4 Adam Henriksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [93] . i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [93] .
Bonde från 1549 till 1565 i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
med .
Ättlingar
      4 Gölug Henriksdotter.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Väbo) [94] . Hon är död 1601 i Kåddis, Umeå landsförs (Väbo) [94] . Gift.
med Erik Nilsson. i Kåddis, Umeå landsförs (Väbo) [94] .
Bonde från 1562 till 1600 i Kåddis, Umeå landsförs (Väbo) [10] .
  2 Lucia Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [95] . Lille Lussi i Viken [96] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [96] .
Jakob [Andersson] hade intet meer än enn syster [96] .
2 söner, 3 döttrar [96] .
Jacob Andersson hade intet mera än en syster [97] .
Gift.
med Jon Olofsson. i Viken, Skellefteå [96] .
    3 Gunhild Jonsdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [95] . Död i Bäck, Skellefteå (Väbo). Född i Viken, Skellefteå [96] .
1 son, 3 döttrar [96] .
På första uppslaget för den släktlinje som utgår från hustru Lussis dotter Gunhild har Johan Bure tillagt på raden för Lussis generation: ”Denne Linea är fåfäng alt ut til Olof Olofzson [98] .
Johan Bures kommentar i autografen avser att den släktgren (”Linea”) som utgår från hustru Lussis dotter Gunhild är ogiltig (”fåfäng”) ända ner till Gunhilds dotterson Olof Olofsson i Bäck. Denne redovisas i autografen på fol. 188v (s. 156). Johan Bure har alltså i efterhand avskrivit Gunhilds härledning till Bureätten som felaktig, åtminstone vad denna släktgren beträffar. [99] .
Gift.
med Sven Olofsson. i Bäck, Skellefteå (Väbo) [96] .
Död i Bäck, Skellefteå (Väbo).
Ägare från 1543 till 1546 i Bäck 7, Skellefteå (Väbo) [100] .
      4 Mariet Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [96] . Död i Holmsvattnet, Skellefteå (Väbo). Gift.
med Tomas Eriksson. i Holmsvattnet, Skellefteå (Väbo) [96] .
Död i Holmsvattnet, Skellefteå (Väbo).
Ägare från 1539 till 1564 i Holmsvattnet 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [100] .
Ättlingar
      4 Lucia Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [96] . Död i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo). Gift.
med Nils Nilsson. Bonde i Falmark, Skellefteå lfs i Falmark, Skellefteå (Väbo) [96] .
Ägare 1539-1561 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [100] .
Y-DNA G-Y16788 [1] .
Ättlingar
      4 Gertrud Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [101] . Gift.
med Olof Eriksson. i Bäck, Skellefteå (Väbo) [101] .
Ägare från 1539 till 1581 i Bäck 7, Skellefteå (Väbo) [102] .
Kallas Olof Persson av Johan Bure [102] .
Ättlingar
      4 Olof Svensson.   Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [101] . Död [101] .
    3 Brita Jonsdotter.   Född i Viken, Skellefteå [103] . Född i Viken, Skellefteå [104] .
Gift.
med Olof Andersson. i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [104] .
      4 Lucia Olofsdotter.   Född i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [104] . Fem döttrar [104] .
Nämnd som hustru Lussi 1559 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [10] .
Gift.
med Lars Jonsson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [104] .
Bonde från 1539 till 1558 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [105] . i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [105] .
Bonde från 1539 till 1571 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [10] .
Y-DNA N-M178>CTS2929>CTS9976>L1022>Y5003>Y24000>Y24001>A13141>A13146.
Anders Olofsson, born about 1520 Åbyn nr 5, owner Åbyn nr 5 1539-1567, Övre Burträsk, Skellefteå parish, Västerbotten. N-M178>CTS2929>CTS9976>L1022>Y5003>Y24000>Y24001>A13141>A13146 [106] .
med .
Ättlingar
      4 Erik Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [107] . Bonde från 1539 till 1559 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [10] .
Nog barn [107] .
med .
Ättlingar
    3 Olof Jonsson.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [108] . i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] .
Bonde i Yttervik 4, Skellefteå (Väbo) [110] .
Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] .
med .
      4 Jon Olofsson.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] . i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] .
Ägare från 1539 till 1582 i Yttervik 4, Skellefteå (Väbo) [109] .
med .
Ättlingar
      4 Lars Olofsson.   Född i Yttervik 4, Skellefteå (Väbo) [109] . i Öregrund (Uppl) [109] .
      4 Jakob Olofsson.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] . Död barn i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] .
      4 Ezechiel Olai.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [109] . Herr [109] .
Kyrkoherde i Österhaninge (Södm) [109] .
    3 Anders Jonsson.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [108] . i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] .
Bonde i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [112] .
Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] .
hans hu. Ragnhild Sven Olsons syster i Beck [111] .
Hade 14 barn, alla döda unga, utom 3 [111] .
Gift.
med Ragnhild Olofsdotter. Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [111] .
Sven Olssons syster i Bäck, hade 14 barn, alla döda unga utom 3 (Johan Bure).
      4 Malin Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] . Hu: Malin Olof Svensons i Wijken och Ästen Ols. i Wijken [111] .
Ägare från 1558 till 1560 i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [112] .
Gift.
med Olof Svensson. i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] .
Bonde från 1539 till 1557 i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [112] .
Gift.
med Östen Olofsson. i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] .
Ägare från 1561 till 1595 i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [112] .
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [111] . Gift.
med Olof Larsson. Bodde söder om i (i)Uppsala [111] .
Bodde sunnan i Uppsala [111] .
Bodde söder om i (i)Uppsala [111] .
Ättlingar
      4 Mariet Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [113] . Gift.
med Per . Herr i Vada (Uppl) [113] .
(i Dakkens tijdh) [113] .
Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 - 16.35:

I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande:

6. PETRUS. 1593. Protoc. s.år: "Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sitt arf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver, vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från Åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550.


Gift.
med Lars Hansson. i Kåge, Skellefteå (Väbo) [114] .
Bonde från 1546 till 1568 i Storkåge 19, Skellefteå (Väbo) [115] .

Ättlingar
    3 Karin Jonsdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Död troligen i Ersmark, Skellefteå lfs.
  2 Jon Andersson.   Född i Bure, Skellefteå lfs [116] . Bonde i Viken, Skellefteå [117] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [117] .
med .
    3 Olof Jonsson.   Född i Viken, Skellefteå [117] . Stoor Olof i Wyken [117] .
Lefde medan herr Thomas var kapellan [117] .
    3 Anders Jonsson.   Född i Viken, Skellefteå [118] . Bonde i Viken [108] .
Bonde i Viken, Skellefteå [118] .
Född [108] .
med .
      4 Brita Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå [118] . Hadhe barn nogh, alle döde inge gifte [118] .
Gift.
med Henrik Persson. Bonde i Tjärn, Skellefteå (Väbo) [118] .
Ägare från 1539 till 1548 i Tjärn 2, Skellefteå (Väbo) [100] .
Ättlingar
      4 Lucia Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå [118] . Hade nogh barn [118] .
Gift [118] .
med Erik Olofsson. Bonde i Bodan, Skellefteå (Väbo) [118] .
Ägare från 1539 till 1566 i Bodan 1, Skellefteå (Väbo) [100] .
Ättlingar
      4 Barbro Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå [119] . 10 barn [119] .
Gift.
med Erik Olofsson. Bonde i Hallen, Skellefteå [119] .
Ägare från 1539 till 1560 i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Väbo) [120] .
Ättlingar
  2 Påvel Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [121] . i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [122] .
Bonde i Ostvik 9, Skellefteå (Väbo).
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [122] .
Han var en af Bröderna i Bure kloster tilförende, för än haf gifte sigh [123] .
Påvel var enligt Bureus en av de tolv bröderna i Bure kloster innan han gifte sig (Ulf Lundström).
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
med .
    3 Olof Pålsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [122] . Död före 1539 i Ostvik 9, Skellefteå (Väbo) [124] . i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [122] .
Äldst av Påvel Anderssons söner (Ulf Lundström).
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
Gift.
med Mariet . Olof Pålsson i Ostwijk hans hu. heet h. Mariet som hade sedan en lapfogde, senest Olof Pålson en borgare i Upsala (överstruket) [123] .
      4 Pål Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [122] . Bonde i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [122] .
Ägare från 1539 till 1581 i Ostvik 9, Skellefteå (Väbo) [124] .
Levde medan her Thomas i Åkerby var kapellan i Skellefteå [123] .
med .
Ättlingar
      4 Barbro Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [125] . Hu Barbara, Per Olsons i Frostkåge, bodde sedan i Hälsingland, Älvkarleby och Uppsala, och gift [125] .
Gift.
med Per Olofsson. i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [125] .
Ägare från 1539 till 1546 i Frostkåge 6, Skellefteå (Väbo) [126] .
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [127] . Död ogift [127] . Kom til Norrike [127] .
      4 Kerstin Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [127] . Gift.
med Anders Olofsson. Bonde i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [127] .
Ägare från 1539 till 1564 i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [128] .
Ättlingar
      4 Per Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [129] . i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [129] .
Ägare från 1546 till 1586 i Ostvik 10, Skellefteå (Väbo) [130] .
med . med .
Ättlingar
    3 Erik Pålsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [131] . Bonde i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [131] .
Ägare från 1539 till 1564 i Ostvik 4, Skellefteå (Väbo) [124] .
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
med .
      4 Anders Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [131] . Bonde i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [131] .
Ägare från 1565 till 1601 i Ostvik 4, Skellefteå (Väbo) [124] .
med .
Ättlingar
      4 Gertrud Eriksdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [131] . Drog till Norrike [131] .
      4 Pål Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Drog söderut i skolan [132] .
      4 Erland Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Kaplan i Uppsala [132] .
med .
Ättlingar
      4 Per Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Drog till Norrike [132] .
      4 Anna Eriksdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Drog till Norrike [132] .
    3 Anders Pålsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Bonde i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] .
Ägare från 1543 till 1551 i Ostvik 12, Skellefteå (Väbo) [100] .
med .
      4 Karin Andersdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] . Gift.
med Filip Olofsson. Bonde i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [132] .
Ägare från 1552 till 1584 i Ostvik 12, Skellefteå (Väbo) [100] .
Ättlingar
  2 Mariet Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs [133] . Hustru Lussis halfsyster sägs hustru Mariet Jon Karlssons i Tåme wara, hustru Britas moorfars farmoor, ipsae referente (Johan Bure).
För ”Lille Lussi”, dotter till Anders Olofsson i Bure, har Johan Bure i efterhand tillfogat följande kommentar: ”Hu. Lussis halfsyster Sägz ’af Hu: Brijta, Her Nilses i Jerleås (fordom) Hu: Mariet Jon Karlssons i Tåme, wara Hu. Brijtas Morfars farmor. H ipsâ referente.” (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 194v (s 168)) (Urban Sikeborg, Johan Bures skäktbok)
Gift.
med Jon Karlsson. Bonde i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [134] .
Y-DNA R-BY30626 [135] .
    3 Olof Jonsson.   Bonde i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [134] .
med .
      4 Anders Olofsson.   Född i Tåme 2, Skellefteå lfs [100] . Bonde i Tåme 2
Nämnd från 1539 till 1556 i Tåme 2, Skellefteå lfs [100] .
Y-DNA R-M198 [136] .
Y-DNA R-BY30626 [135] .
Gift.
med Anna .
Ättlingar
1 Olof Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [137] .
Olof Olofzson seghs hafua haft 2 sönner och nije dottrar [138] .
Olof Olofson besatt sins faders gård der nu 1601 Johan Bure boor sunnan ån [139] .
Enligt Johan Bure sägs han ha haft två söner och nio döttrar. Besatt sin faders gård, där Johan [i] Bure (dvs Jon Olofssons sonsons son) bodde 1601, sunnan ån. (Berättat av Olofs sonsons dotterson, länsman Olof Nilsson.)
Y-DNA haplogrupp G2-Z30729 [1] .
med .
  2 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [137] .
Han segs hafua haft twå döttrar, een gift til Lule och en til Lefuånger uti Nordby [138] .
Enligt Johan Bure (X36 uppslag T) sägs han ha haft två döttrar, en gift till Lule och en till Lövånger uti Norby.
med .
    3 Herse Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
Bonde från 1543 till 1549 i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [140] .
Härse i Bure. Hans Hu: Heet H. Mariet af Tuwan, Erik Jöns. Oförvägens syst(e)r [7] .
Härses döttrar hafua warit siu sägset [138] .
Gift.
med Mariet Jönsdotter. Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [7] .
      4 Barbro Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [7] . Gift.
med Nils Olofsson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Bonde från 1565 till 1576 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [10] .
Enligt Johan Bure (avskrift X36) hette Barbros make Erik Olsson i Bureträsk, men sönerna har patronymikonet Nilsson och i originalboken står Nils Olsson.

Möjligen son till Olof Filipsson, nämnd i Burträsk åtminstone 1539-1564.

Ättlingar
      4 Brita Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [139] . Ägare från 1558 till 1574 i Innervik 4, Skellefteå (Väbo) [141] .
Av barnen: 3 lef, 6 död [139] .
Gift.
med Anund Holgersson. Bonde i Innervik, Skellefteå (Väbo) [139] .
Andersson el. Hångielson [139] .
Ägare från 1539 till 1557 i Innervik 4, Skellefteå (Väbo) [142] .
Ättlingar
      4 Kerstin Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [143] . Gift.
med Staffan Andersson. Bonde i Innervik 7, Skellefteå (Väbo) [143] .
Ägare från 1563 till 1571 i Innervik 7, Skellefteå (Väbo) [144] .
Ättlingar
      4 Cecilia Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [145] . Gift.
med Hans Andersson. Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [145] .
Ägare från 1551 till 1582 i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [140] .
Ättlingar
      4 Mariet Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [146] . Barn nog [146] .
Stod för hemmanet i bågskattelängd 1571 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå lfs [100] .
Ej med i Johan Bures originalsläktbok, ty blad saknas [147] .
Gift.
med Nils Nilsson. Bonde i Sjöbotten, Skellefteå [137] .
Död sannolikt 1571 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [100] .
Ägare från 1539 till 1573 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [100] .
Kallas Nils på Löten 1547 [100] .
Nämnd som Nils å Löthen 1547 i Falmark, Skellefteå (Väbo).
Kallas även Nils Klut (Ulf Lundström).
Mågen Mats Nilsson verkar ha tagit över en del av hemmanet redan 1546 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [100] .
Nämndeman 1539-1562 [100] .
Köpman 1549-1564 [100] .
Ättlingar
  2 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [148] .
Johan Bure har två uppgifter på vem Jon Olofsson var son till. Antingen till Olof Hersesson i Bure eller till Olof Olofsson i Bure. Med tanke på ättlingarnas levnadstid, så är det troligare att Jon var son till Olof Olofsson. I originalsläktboken står Jon som son till Olof Olofsson.
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [1] .
med .
    3 Olof Jonsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] .
Bonde från 1539 till 1557 i Bure 2, Skellefteå (Väbo) [149] .
Landsköpman (1543, 56, 57), nämndeman (1539, 43, 53, 54, 56) [149] .
sexman (1554) (Carl Henrik Carlsson)
Hade fyra söner och fem döttrar [147] .
Enligt Johan Bureus son till Jon Olofsson i Bure. Hade fyra söner och fem döttrar.
Gift.
med Sigrid . Sannolikt hustru till Olof Jonsson. Står för hemmanet i tl (men ej i andra skattelängder) 1558 (såsom hustru) och 1560 (såsom änka) (Carl Henrik Carlsson)
      4 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [147] .
Bonde från 1547 till 1563 i Bure, Skellefteå (Väbo) [149] .
Landsköpman (1549, 56, 57, 59, 60, 61), birkarl (1553) [149] .
Hans hemman nämns för första gången i bskl 1554 och hade bildats ur faderns [149] .
Nils Burmans uppgift (s 361) att han var fogde över Pite lappmark är oriktig. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Elin Nilsdotter. Sannolikt hustru till Anders Olofsson. Står såsom änka för hemmanet i 1564 års tl och bskl, sannolikt omgift med Sven Nilsson, som står för hemmanet 1565-76 och var landsköpman 1566 och nämndeman 1574.
Anders Olofssons hustru var dotter till Nils Olofsson. Se Carl Henrik Carlsson: Vem var Anders Olofssons i Bure hustru, Svensk Genalogisk Tidskrift 2014:2, sidorna 121-124. I Nederluleå kyrkoarkiv OII:2, s 19-21, finns en klagoskrift av den 9 augusti 1596 där Olof Burman i en tvist åberopar dels sin svärfar (egentligen styvsvärfar) lagmannen Sven Persson, dels sin morbror herr Anders i Piteå. I Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, del 2, 1596-1599, s 50 samt del 5, 1603-1604, s 268, klandras ett arv efter Lars Holgersson. Av notisen 1596 framgår att Olof Burman var en arvinge och av notisen 1604 framgår att herr Anders var bror till den avlidna hustrun.
Ättlingar
      4 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [150] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [150] .
Nämnd från 1558 till 1584 i Bure 2, Skellefteå (Väbo) [151] .
med .
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [152] . Nämnd från 1566 till 1568 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Senare man Clemet Mårt: i Pijtholm [152] .
Gift.
med Mårten Larsson. Bonde i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [152] .
Död omkring 1566 i Porsnäs 1, Piteå landsförs (Norrbotten) [153] .
Nämnd 1565 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Ägare 1561-1565 i Porsnäs 1, Piteå landsförs (Norrbotten) [153] .
Landsköpman från 1561 till 1564 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [154] .
Gift.
med Clemet Eriksson. i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [152] .
Enligt Johan Bure hette han Clemet Mårtensson [152] .
Clemet Eriksson nämnd från 1569 till 1573 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Clemet Eriksson nämnd från 1578 till 1623 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
På hemmanet i Porsnäs efterträds Mårten Larsson av Clemet Eriksson som i sin tur efterträds av Olof Mårtensson.
Ättlingar
      4 Kristiern Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [155] . i Moren [155] .
Nämns ej i Morön, Skellefteå (Väbo) [100] .
med .
Ättlingar
      4 Erik Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [155] . drogh södert osport [155] .
      4 Karin Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [155] . Gift.
med Jon Andersson Smed. i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [155] .
En Jon Jonsson Smed äger från 1539 till 1592 i Frostkåge 11, Skellefteå (Väbo) [156] .
En Jöns Andersson ägde ett hemman från 1570 till 1572 i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [128] .
Karin änka var ägare enligt bågskattelängden 1571 i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [128] .
Ättlingar
      4 Agnes Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [157] . Barn nog [157] .
Gift.
med Mårten Andersson. i Ljusvattnet, Skellefteå (Väbo) [157] .
Bonde från 1561 till 1579 i Ljusvattnet, Skellefteå (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [157] . Gift.
med Olof Nilsson. i Myckle, Skellefteå (Väbo) [157] .
Bonde från 1565 till 1607 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo) [158] .
Y-DNA R1a L664>S2894>YP285>YP282>YP441>YP4123>YP4243.
Ättlingar
      4 Mariet Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [159] . Gift.
med Mårten Andersson. i Burvik, Skellefteå (Väbo) [159] .
Ägare från 1539 till 1578 i Burvik, Skellefteå (Väbo) [160] .
Ättlingar
    3 Cecilia Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [161] . Barn nog [161] .
Gift.
med Nils Olofsson. i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [161] .
Bonde från 1539 till 1543 i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Landsköpman 1543 i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [154] .
      4 Olof Nilsson.   Bonde från 1546 till 1557 i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Olof Nilsson nämnd med bror från 1553 till 1555 i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Ej nämnd av Johan Bure.
      4 Erik Nilsson.   Född i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [161] . Bonde från 1562 till 1595 i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
med .
Ättlingar
    3 Agnes Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [161] . Gift.
med Olof Andersson. i Burvik, Skellefteå (Väbo) [161] .
Ägare från 1539 till 1551 i Burvik 8 Backen, Skellefteå (Väbo) [162] .
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Burvik, Skellefteå (Väbo) [161] . Gift.
med Henrik Eriksson. i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [161] .
Henrik Eriksson nämnd från 1543 till 1571 i Risböle 3, Lövånger (Väbo) [100] .
Ättlingar
      4 Ingrid Olofsdotter.   Född i Burvik, Skellefteå (Väbo) [161] . Gift.
med Nils Hansson. i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [161] .
Nils Eriksson nämnd från 1554 till 1561 i Kåsböle 3, Lövånger (Väbo) [10] .
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Burvik, Skellefteå (Väbo) [163] . i Burvik 8 Backen, Skellefteå (Väbo) [163] .
Ägare från 1543 till 1546 i Burvik 8 Backen, Skellefteå (Väbo) [162] .
Ägare från 1552 till 1576 i Burvik 8 Backen, Skellefteå (Väbo) [162] .
med .
Ättlingar
    3 Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [164] . Enn Jon Olsons (ändrat till Olof Jonssons) syster kom til i Ersmark, Skellefteå (Väbo) [164] .
    3 Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [164] . Och enn [syster] til Pite [164] .
En Olof Jonssons syster kom till Piteå.
    3 Mariet Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [164] . En Jon Olsons dotter heet Burmariet [164] .
Hennes son var Anders Burman [164] .
med .
      4 Anders Burman.   Född [164] .

Källor

 1. Peter Sjölund
 2. Johan Bure, Släktbok s 137v (63)
 3. Johan Bure, Släktbok s 137 (62)
 4. Johan Bure X 36 sid A
 5. Johan Bure, Släktbok s 138v (65)
 6. Johan Bure, Släktbok s 186 (151)
 7. Johan Bure, Släktbok s 195 (169)
 8. Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok i autograf - Gustaf I:s registratur, d. 3, 1526, s. 306
 9. Thord Bylund
 10. Skattelängder
 11. Johan Nordlander
 12. Per-Olof Snell
 13. Johan Bure X 36 sid B
 14. Johan Bure, Släktbok s 139 (66)
 15. Johan Bure X 36 uppslag C
 16. Johan Bure, Släktbok s 142 (70)
 17. Johan Bure X 36 uppslag D
 18. Johan Bure, Släktbok s 143v (73)
 19. Johan Bure, Släktbok s 144 (74)
 20. Jan Erik Almquist, John von Walter
 21. Johan Bure, Släktbok s 146 (78)
 22. Johan Bure, Släktbok s 148 (80)
 23. Johan Bure X 36 sid X
 24. Johan Bure, Släktbok s 160 (104)
 25. Staffan Bengtsson
 26. Skattelängder, Staffan Bengtsson
 27. Johan Bure, Släktbok s 160v (105)
 28. Johan Bure, Släktbok s 161 (106)
 29. Johan Bure, Släktbok s 161v (107)
 30. Johan Bure, Släktbok s 162 (108)
 31. Johan Bure, Släktbok s 162v (109)
 32. Johan Bure X 36 sid Y
 33. Johan Bure, Släktbok s 163 (110)
 34. Johan Bure X 36 sid E
 35. Johan Bure, Släktbok s 148v (81)
 36. Johan Bure, Släktbok s 149 (82)
 37. Johan Bure, Släktbok s 154 (92)
 38. Johan Bure X 36 uppslag E, F
 39. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Johan Bures nativitetsbok, handskrift Fa 2, Kungl. Bibl., fol. 2v
 40. Lundström (1997) s 91
 41. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Johan Bures nativitetsbok, handskrift Fa 2, Kungl. Bibl., fol. 2r
 42. Johan Bure X 36 sid G
 43. Johan Bure, Släktbok s 152v (89)
 44. Lundström (1997) s 93
 45. Johan Bure, Släktbok s 153v (91)
 46. Johan Bure X 36 sid H
 47. Lundström (1997) s 397
 48. Johan Bure, Släktbok s 155 (94)
 49. Johan Bure, Släktbok s 154v (93)
 50. Johan Bure, Släktbok s 159v (99)
 51. Johan Bure, Släktbok s 164v (111v)
 52. Johan Bure, Släktbok s 166 (113)
 53. Johan Bure, Släktbok s 165 (112)
 54. Johan Bure X 36 sid K
 55. Johan Bure, Släktbok s 159 (98)
 56. Johan Bure X 36 sid I
 57. Lundström (1997) s 383
 58. Johan Bure X 36 sid K, L
 59. Johan Bure, Släktbok s 155v (95)
 60. Johan Bure, Släktbok s 158 (96)
 61. Johan Bure X 36 sid M
 62. Johan Bure, Släktbok s 173v (127)
 63. Johan Bure, Släktbok s 174 (128)
 64. Lundström (1997) s 389
 65. Johan Bure, Släktbok s 174v (129)
 66. Johan Bure, Släktbok s 175 (130)
 67. Älvsborgs lösen
 68. Johan Bure, Släktbok s 175v (131)
 69. Lundström (1997) s 85
 70. Johan Bure, Släktbok s 176v (133)
 71. Johan Bure X 36 sid N
 72. Johan Bure, Släktbok s 177 (134)
 73. Roger Axelsson i Anbytarforum, Carl Szabad
 74. Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2000
 75. Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2008-03-03
 76. Johan Bure, Släktbok s 177 v (135)
 77. Johan Bure, Släktbok s 178 (136)
 78. Johan Bure, Släktbok s 178v (137)
 79. Johan Bure, Släktbok s 179 (138)
 80. Johan Bure, Släktbok s 179v (138v)
 81. Johan Bure X 36 sid N, O, P (främst O)
 82. Johan Bure, Släktbok s 180 (139)
 83. Bågskattelängd 1539
 84. Johan Bure, Släktbok s 180v (140)
 85. Jordebok
 86. Johan Bure, Släktbok s 181 (141)
 87. Johan Bure, Släktbok s 181v (142)
 88. Johan Bure, Släktbok s 183 (145)
 89. Tyko Lundkvist
 90. Johan Bure, Släktbok s 183v (146)
 91. Johan Bure X 36 sid P
 92. Johan Bure, Släktbok s 184 (147)
 93. Johan Bure, Släktbok s 184v (148)
 94. Johan Bure, Släktbok s 185 (149)
 95. Johan Bure X 36 uppslag Q
 96. Johan Bure, Släktbok s 185v (150)
 97. Johan Bure X 36 sid Q
 98. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 186v, fol. 187r
 99. Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok
 100. Ulf Lundström
 101. Johan Bure, Släktbok s 188v (156)
 102. Lundström (1997) s 417
 103. Johan Bure X 36 sid R
 104. Johan Bure, Släktbok s 189 (157)
 105. Johan Bure, Släktbok s 191 (161)
 106. https://www.familytreedna.com/groups/skelleftea/about/results
 107. Johan Bure, Släktbok s 192 (163)
 108. Johan Bure X 36 sid S
 109. Johan Bure, Släktbok s 192v (164)
 110. Lundström (1997) s 384
 111. Johan Bure, Släktbok s 193 (165)
 112. Lundström (1997) s 386
 113. Johan Bure, Släktbok s 193v (166)
 114. Johan Bure, Släktbok s 194v (168)
 115. Lundström (1997) s 102
 116. Johan Bure X 36 uppslag S
 117. Johan Bure, Släktbok s 171v (123)
 118. Johan Bure, Släktbok s 172 (124)
 119. Johan Bure, Släktbok s 172v (125)
 120. Lundström (1997) s 99
 121. Johan Bure X 36 sid Z
 122. Johan Bure, Släktbok s 167v (116)
 123. Johan Bure, Släktbok s 168 (117)
 124. Lundström (1997) s 74
 125. Johan Bure, Släktbok s 168v (118)
 126. Lundström (1997) s 63
 127. Johan Bure, Släktbok s 169 (119)
 128. Lundström (1997) s 68
 129. Johan Bure, Släktbok s 169v (119v)
 130. Lundström (1997) s 75
 131. Johan Bure, Släktbok fol 170v (121)
 132. Johan Bure, Släktbok s 171 (122)
 133. Johan Bure
 134. Lundström (1997) s 34
 135. FTDNA Roger Lindahl
 136. FTDNA Yngve Lindahl
 137. Johan Bure X 36 sid T
 138. Johan Bure, Släktbok s 195v (170)
 139. Johan Bure, Släktbok s 196 (171)
 140. Lundström (1997) s 396
 141. Lundström (1997) s 372
 142. Lundström (1997) s 371
 143. Johan Bure, Släktbok s 196v (172)
 144. Lundström (1997) s 374
 145. Johan Bure, Släktbok s 197 (173)
 146. Johan Bure X37 s 86, X36 sid T
 147. Johan Bure, Släktbok s 198 (177)
 148. Johan Bure X37 uppslag 87, X36 uppslag V
 149. Carl-Henrik Carlsson
 150. Johan Bure, Släktbok s 198v (178)
 151. Carl Henrik Carlsson
 152. Johan Bure, Släktbok s 199 (179)
 153. Olof Andersson; Carina Bäckström i Ätt och bygd nr 40 1993
 154. Västerbottens landskapshandlingar
 155. Johan Bure, Släktbok s 199v (180)
 156. Lundström (1997) s 65
 157. Johan Bure, Släktbok s 200 (181)
 158. Lundström (1997) s 180
 159. Johan Bure, Släktbok s 200v (182)
 160. Lundström (1997) s 409
 161. Johan Bure, Släktbok s 201 (183)
 162. Lundström (1997) s 408
 163. Johan Bure, Släktbok s 201v (184)
 164. Johan Bure, Släktbok s 202 (185)

Personregister       Ortsregister