Förfäder Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1547 till 1563 i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] .
Landsköpman (1549, 56, 57, 59, 60, 61), birkarl (1553) [2] .
Hans hemman nämns för första gången i bskl 1554 och hade bildats ur faderns [2] .
Nils Burmans uppgift (s 361) att han var fogde över Pite lappmark är oriktig. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Elin Nilsdotter. Sannolikt hustru till Anders Olofsson. Står såsom änka för hemmanet i 1564 års tl och bskl, sannolikt omgift med Sven Nilsson, som står för hemmanet 1565-76 och var landsköpman 1566 och nämndeman 1574.
Anders Olofssons hustru var dotter till Nils Olofsson. Se Carl Henrik Carlsson: Vem var Anders Olofssons i Bure hustru, Svensk Genalogisk Tidskrift 2014:2, sidorna 121-124. I Nederluleå kyrkoarkiv OII:2, s 19-21, finns en klagoskrift av den 9 augusti 1596 där Olof Burman i en tvist åberopar dels sin svärfar (egentligen styvsvärfar) lagmannen Sven Persson, dels sin morbror herr Anders i Piteå. I Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, del 2, 1596-1599, s 50 samt del 5, 1603-1604, s 268, klandras ett arv efter Lars Holgersson. Av notisen 1596 framgår att Olof Burman var en arvinge och av notisen 1604 framgår att herr Anders var bror till den avlidna hustrun.
1 Olof Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
1 Olof Andersson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död 1603 i Kalmar. Lappfogde i Pite lappmark [1] .
Fogde i Lule och Pite lappmark 1584-91;
i Lule och Pite lappmark 1594; i Lule lappmark 1595-97; fogde
i Torne och Västersjö samt Kemi lappmark 1602-03; Länsman (1596
och 1600); nämndeman i Piteå (1602 12/2)
Ledamot i den svenska delegation som 1595 förde gränsförhandlingar med norrmännen i Varanger; utforskade 1598 på hertig Karls uppdrag båtlederna från Torne till Västersjön och Kolahalvön och ingav s å 18/7 en utförlig rapport till kungl kansliet; deltog även i den svenska delegationen vid gränsförhandlingarna med Danmark i Sjöryd april 1602; undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.
Bosatt i Granden, Öjebyn, Piteå lfs (BD).
Fick frihet för hemmanet i Granden bl a 1585 18/6. Fick ett flertal hemman och fisken fritt och i förläning, vilket av J Nordlander tolkats som att han låg bra till på högre ort och fördelaktigt skilde sig från lappfogdarna i allmänhet. A Nordberg påpekar dock att Nordlander säkerligen inte skulle gett honom så bra betyg, "om denne känt ill hans hänsynslösa och ohederliga beteende i Luleå", där Olof Burman innehade ett hemman i Björsbyn. (Carl Henrik Carlsson)

Plock ur Olof Anderssons artikel Granhemmanets ägare, skriven 1998. Artikeln finns med i häftet Piteå församlings äldsta historia 1300-1700 talen.

Olof Andersson Burman var gift med kyrkoherden Andreas Johannis och hans hustru Britas dotter Sara. Saras mor Brita gifte om sig 1565 eller 1566 med underlagmannen (och nämndemannen, birkarlen, länsmannen och lagläsaren) Sven Persson, som var ägare till Öjebyn 1 Granden 1566-1600. Efter Sven Perssons död lades hemmanet ihop med en tidgare avsöndrad del, nämligen mågen Olof Burmans hemmansdel. Detta framgår av 1597 års landskapshandlingar. "Länsmäns friheter 1597: Sven persson underlagmannen som och är länsman i Piteå socken och brukar ett hemman i samma förb. socken uti Öjebyn som Olof Burman besitter" (1597:6). Detta framgår även av 1643 års karta. Inom Granområdet finns två gårdar utritade, dels Olof Burmans som benämns Gran, dels Sven Perssons som benämns Ödesgården.

Lappfogden och länsmannen Olof Burman ägde, det genom sammanläggning återupprättade Granhemmanet åren 1588-1602. I november 1591 råkade Olof ut för brand. "Olof Burman i Öjebyn uti Piteå socken för den skada han av vådeld fick på sin gård frihet för alla utlagor en behagelig tid datum 7 november 1591. Skattepenningar 9 ör 18 d, skattesmör 19½ mark" (Västerbotten 1592:5). Olof fick frihet på sina två hemman 1594. "Efter konung majts brev datum 11 juni Anno 1594 haver Olof Burman lappfogde i Piteå och Luleå sockens lappmarker två sina hemman fri. Skattejorden 21 mark och 6 öresland, 2 mantal, 2 bågamantal, 2 skålpund 18 mark sakttesmör 8 st samfoong" (Västerbotten 1594:3). Olof Burman hade även frihet för ett hemman i Björsbyn i Luleå socken enligt jordeboken. Enligt 1599 års hjälpskattelängd ägde Olof Burman 18 spann utsäde, 22 kor, 4 stutar, 12 gamla får, 15 unga får, 13 getter, 16 unga getter, 5 risbitare, 6 unga svin, 3 hästar och 75 lod silver.

Efter Olof Burmans död 1603 eller 1604 skrevs friheten över till hans änka Sara, som står som ägare åren 1604-1605. "Efter k.m.t.s. underskrivne brev den 29 juni anno 1602, givit Olof Burman lappefogde, frihet på sitt hemman Granden i Piteå socken så haver hans efterleverska h Sara, och på samma brev njutit frihet opå detta året 1604, och på höge överhetens nådige behag och är."

Beviset för att Sara är dotter till Andreas Johannis och inte till Sven Persson finns i avkortningen år 1606 bland landskapshandlingarna. "Bekennes jag h Sahra Andersdotter S: Olof Burmans efterleverska att hava uppbud ..."

Olof Burmans änka Sara Andersdotter gifte om sig 1605 eller 1606 med Olof Olofsson. Hon hade inga barn med Olof Olofsson. Detta framgår av saköreslängden 1607-08-05. Hustru Sara hade berättat för sin man att hon var havande, men sedan fått missfall. Följande hade hon däremot inte berättat. När tiden för den planerade födseln var inne, övertalade hon klockarens hustru Sigrid i Öjebyn, som då var havande, att föda sitt barn i Saras hus. Husgumman Anna övertalades att medverka. Sigrid skulle föda sitt barn, uppge att det var Saras, samt säga att hon själv fått missfall. Denna historia kom nu till rättens kännedom. Hustru Sara förklarade sig med att eftersom de inte hade några barn, ville hon inte göra sin man "storsorg och bedrövan" och berättade därför inte om missfallet (Västerbotten 1607:10). (Olof Andersson)


Ägare 1588-1602 i Öjebyn 1 Gran, Piteå lfs [3] .
Thomas Sverker visar i Släkt och hävd nr 3-4, 2000, sid 162-164, att det inte var denne Olof Andersson som var fogde i Hälsingland 1591-1594.
Gift.
med Sara Andersdotter. Sara var skriven på hemmanet Granden i Öjebyn 1604 och 1605, hon eller dottern Sara sannolikt (om)gift med länsmannen Olof Olofsson som 1606 och framåt innehade Granden. (Carl Henrik Carlsson)

  2 Brita Olofsdotter.   Född [1] . Enligt Nils Burman (s 361) var Olof Andersson Burmans dotter Brita gift med Evert Eriksson i Piteå. Evert Eriksson var enligt flera andra handlingar gift med en dotter till Nicolaus Andreae Rehn. Så om Brita Olofsdotter (Burman) varit gift med honom måste han ha varit gift två gånger. Enligt Marks von Würtenberg (s 203) var Olof Burmans dotter Brita gift med vice lagmannen och länsmannen Nils Nilsson i Luleå. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Nils Nilsson. Bonde från 1602 till 1632 i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [4] .
Borgmästare i Luleå
Möjligen son till birkarlen Nils Andersson i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [4] .
Hade av ålder varit birkarl 1605 [4] .
Länsman [5] .
Kyrkans sexman 1628 [5] .
Enligt Marks von Würtenberg (s 203) var Olof Andersson Burmans dotter Brita gift med vice lagmannen och länsmannen Nils Nilsson i Luleå.
Efterträdare på Olof Andersson Burmans gård i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [4] .
    3 Andreas Nicolai Arctman.   Kyrkoherde i Skön [4] .
    3 Sven Nicoali Bothniensis.   Kyrkoherde i Sånga (Ånge) [4] .
    3 Lars Nilsson.   Bonde från 1631 till 1662 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling (Nobo) [6] .
Dombok 1664 1/12: Lars Nilsson i Björsbyn besvärar sig över sin svåger Erik Nilsson i Staden om 1/4-del i ett hemman som Erik köpt av Lars bror, herr Sven i Sånge, beslutas att Lars som besitter själva grunden av hemmanet ger Erik 200 daler och sedan behåller hemmanet. (Anders Sandström, korta domboksnotiser)
Hustru Mariet testamente efter sin salig man 1662-03-30 i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [7] .
med .
      4 Per Larsson.   Död omkring 1680 i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [4] . Bonde från 1669 till 1678 i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [6] .
Soldat 1677-12-?? [8] .
Dombok 1675 25/2: Per Larsson i Björsbyn döms betala 20 daler kopparmynt till borgaren Henrik Eriksson i Torneå, på en skuld som Per haft till Henriks hustrus förre man, borgaren Hans Hansson Biörn i Stockholm.

Påhl Jacobsson i Björsbyn besvärar sig över grannen Per Larsson som flyttat sina hus till annat ställe i byn till Påhls förfång, bevisar Per att han 1669 bytt egen mark mot byns och alla grannarna, även Påhls salig far, hade samtyckt.

Per Larsson beslutas få återlösa tre ängestegar utanför "Rådsteenen", vilka Påhls far hade köpt av Pers far, Lars Nilsson, för 11 daler och ett skålpund tobak. (Anders Sandström, korta domboksnotiser s 34)
Per Larsson Antagen 1677-12-00 Mönstringsår m.m.:Går för eget hemman i Biörsbyn. Ystad 1679. Hemvist Biörsbyn (Kenneth Mossberg)
Gift.
med Karin Henriksdotter. Född 1625 i Ängesbyn 1, Luleå landsförsamling (Nobo) [9] .
Död 1720-11-27 i Björsbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [10] .
Karin [4] .
Nämnd från 1679 till 1681 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling (Nobo) [8] .

Ättlingar
    3 Per Nilsson.   Skänker 16 öre till kyrkan för "lycklig och behållen resa" 1641 [4] .
    3 Brita Nilsdotter.   Enligt Olle Malmsten var Olof Andersson Kråka gift med en dotter till borgmästaren i Luleå Nils Nilsson. Enligt Albert Nordberg var Erik Nilsson Höijer troligen son till borgmästaren Nils Nilsson. Eftersom Erik Nilsson Höijer gifte sig med en dotter till Olof Andersson Kråka, kan inte båda ha rätt. Nils Joëlson antar att Erik Nilsson Höjer var son till Nils Henriksson i Högsön, Råneå.
Gift.
med Olof Andersson Kråka. Borgare, skeppare, borgmästare
Född 1603 i Sunderbyn 20 (21), Luleå landsförsamling (Nobo) [11] .
Nämnd från 1640 till 1685.
      4 Elisabet Olofsdotter.   Död 1702. Gift 1662 [12] .
med Erik Nilsson Höijer. Råd- och handelsman i Luleå
Död före 1686-04-10 i Luleå stad [13] .
Möjligen son till länsman Nils Nilsson i Björsbyn, den ene av Luleå stads första borgmästare. Men enligt Göran Svensson hävdar Olle Malmsten att han inte är det. Enligt Olle Malmsten är Erik Nilsson Höjers andra hustru dotterdotter till Nils Nilsson.
Rådman från 1650 i Luleå gamla stad [5] .
Nämnd från 1650 till 1681 i Luleå stad [12] .
Erik Nilsson Höijer, möjligen *ca 1620/21, +1687 i Luleå, i testamente efter honom gavs 3/5 en ljuskrona med 16 pipor till Luleå stads kyrka (LuSH I, sid 166). Han begravdes i Gammelsta- dens kyrka där hans och hans 1:a hustrus gravsten ännu finns i korets sydöstra hörn (HSH 2:223; EGN sid 417). Enligt EGN sid 96 flyttade han in till staden såsom borgare på 1640-talet och var med vid stadens flyttning (från Gammelstad till nuvarande plats 1649). Han seglade i gemensam skuta tillsammans med Johan Påls- son Björn från år 1649, senare med Erik Eriksson. Sedan 1650 var han rådman i staden. - Han är stamfader för Norrbottenssläkten Höijer, vilket namn sannolikt syftar på hans födelseby Högsön. - Gift 1:o ca 1646 (böter för "otidigt sängelag") med Anna Dages- dotter * i Rånbyn (av Dage Jönsson [Forsman] *ca 1603, hemmans- ägare, länsman och landstingsman, och hans hustru Elin Månsdot- dotter Fordell), +1661. Gift 2:o med Elisabet Olofsdotter Kråka begravd 1702-08-03 (dotter till Olof Andersson Kråka i Sunder- byn, borgare i Luleå, borgmästare och skeppare). Hon gift 2:o 1691 med rådmannen i Luleå Olof Johansson Antman.

Son till Nils Henriksson, född ca 1597 (åldersuppgift i roteringslängden 1637), tro- ligen + senast ca 1640, arvskifte efter honom hölls ca 1640. I roteringslängden 1637 står han som ägare av ett hemman i Högsön på 5 spannland 3 skälsland, det tredje hemmanet i storlek i byn.

och hans hustru Elin Eriksdotter +1674, testamente efter henne gavs Annandag Jul av sonen Henrik Nilsson. (Nils Joëlson)
Erik erlägger testamentspenningar för sina barn 1668-12-20 i Luleå landsförsamling (Nobo) [14] .
Gift 1691.
med Olof Johansson Antman. Rådman
Nämnd från 1690 till 1709 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [12] .
Bouppteckning efter honom 1710 i Luleå stad [12] .

Ättlingar
      4 Anders Olofsson Kråka.   Begravd 1702-11-02 i Luleå [12] . Borgare från 1682 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [12] .
Rådman och handelsman i Luleå
Nämnd 1650.
Gift.
med Anna Backman. Född i Piteå.
Död 1715 i Sollefteå.
Ättlingar
      4 Olof Olofsson Kråka.   Drunknade hösten 1697. Bonde i Sunderbyn, borgare och handelsman i Luleå
Nämnd 1680.
Gift 1680.
med Elisabet Månsdotter Häggman. Född 1661-06-09.
Död 1746.
Ättlingar
      4 Brita Olofsdotter.   Gift omkring 1658 [15] .
med Jöns Dagesson Forsman. Länsman [16] .
Bonde från 1665 till 1701 i Rånbyn 10, Råneå (Norrbotten) [8] .
Född omkring 1639 i Rånbyn 10, Råneå (Norrbotten) [17] .
Död 82 år 1715-03-22 i Rånbyn 10, Råneå (Norrbotten) [18] .
länsman Jöns Dagesson är 66 år gammal 1701 i Rånbyn 10, Råneå (Norrbotten) [19] .
Ättlingar
      4 Margareta Olofsdotter.   Gift.
med Jakob Jönsson. Bonde från 1651 i Bälinge, Luleå landsförsamling (Nobo) [8] .
Borgare
Ättlingar
  2 Gabriel Olofsson.   Född [1] . Tiente mig, Joh. Bureo 1603 [1] .
  2 Elin Olofsdotter.   Född [1] . Blev vid tinget instämd för att hon avlat barn med sin släkting i tredje led, fogden över Torneå lappmark, Lasse Larsson
1607-12-08 i Piteå [20] .
  2 Johan Olofsson Burman.   Född [1] . Död 1613 eller 1614 i Ryssland [21] . Sannolikt birkarl, soldat mm
Nämnd mellan 1604 och 1614 i Piteå sn [22] .
Böter för att ha slagit Anders Eriksson i Lillpite i huvudet 1604-08-01 i Piteå [21] .
Birkarl 1606 i Piteå lappmark [21] .
Gjorde flera resor på kungligt uppdrag mellan 1610 och 1611 [21] .
Dels till lappmarken och Norge, dels till kungen själv med pärlor och ädelstenar.
Uppges vara soldat 1613 [21] .
Vistades i Ryssland hos ryttmästaren Lorens Wagner.
Fick frihet på sitt hemman 1613 i Långnäs, Piteå lfs [21] .
Gift.
med Kerstin . Anklagades för stöld vid tinget 1609-08-02 i Piteå [21] .
Hon kallas 1619 "Johan Olofssons Kerstin, en fattig knektänka, huskvinna, mannen slagen i Livland, gården öde, hustrun sitter med en hop små barn, äger ej mera än en ko, intet utgivit ej heller tionde". (Carl Henrik Carlsson)
  2 Sara Olofsdotter.   Född [1] . Eventuellt gift med Olof Olofsson, enligt Marks von W (f203) var hon gift med Per Clemetsson i Piteå. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Per Clemetsson. Tullnär
Tullnär Per Clemetsson bodde 1635-1641 i Piteå stad [23] .
Länsman Olof Olofsson nämnd från 1606 i Granden, Öjebyn, Piteå lfs.
Olof Olofsson gift med Sara eller hennes mor Sara, som i så fall var omgift.
  2 Margareta Olofsdotter.   Född [1] .
  2 Karin Olofsdotter.   Född [1] . Enligt Nils Burman g m lappfogden Per Anundsson i Klumban, Sjulnäs, Piteå lfs, men enligt Marks von W (f203) var hon g m Clas Nilsson i Piteå. (Carl Henrik Carlsson)

Enligt Olof Andersson 1999 hette Per Anundssons hustru Karin Persdotter.

En med namnet Clas Nilsson finns i Öjebyn, Piteå lfs, bl a i tl 1629 (VbH 1629:6, f 33f, RA) (Carl-Henrik Carlssson). Någon Clas Nilsson nämns inte i Olof Anderssons genomgång av Öjeby-hemmanen.

  2 Malin Olofsdotter.   Född [1] .
  2 Olof Olofsson Burman.   Född [1] . Sannolikt informator [21] .
Cammarskrifa[re] 1625 [1] .
Slottsfogde 1638 i Stockholm [1] .
Olof Burman [1] .
Nils Burman (s 361) har inga uppgifter om honom, men han är sannolikt identisk med den Olaus Olai Burman, Bothn, som inskrevs 1615 11/12 vid UU, i sin tur sannolikt identisk med den Olof Burman som 1625 var informator för barnen i Piteå och sägs vara en infödd, ung student. Svenska släktkalenderns uppgift att han är identisk med slottsfogden Olaus Burman i Sthlm, omnämnd 1638, härrör från Marks von W (f 203) och - efter honom - Klercker. Denna uppgift har inte gått att bekräfta, men är i och för sig inte oförenlig med ovanstående. Carl Henrik Carlsson har ej lyckats klarlägga slottsfogdens härstamning eller ens hans patronymikon. Han fick fullmakt som slottsfogde 1634 8/1 och är i sin tur sannolikt identisk med den Olof Burman som 1630 29/1 fick fullmakt som amiralitetssekr och kassör vid amiralitetskollegiet och som avgick med utgången av 1633. Slottsfogden begravdes ca 1640 18/2 i Sthlm, Klara, och var g m Christina Danielsdotter, död i början av 1680. Slottsfogden var vidare svåger med bagaren i Sthlm Joakim Schult. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Christina Danielsdotter.
1 Nils Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död omkring 1598 [21] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
i Bure, Skellefteå (Väbo) [24] .
Bonde i Bure 3 efter fadern
Hans hustru har nu Jacob Andersson i Bure [1] .
Står för hemmanet mellan 1577 och 1598 i Bure 3, Skellefteå lfs [21] .
Ägare från 1577 till 1598 i Bure 5, Skellefteå lfs [25] .
Var tydligen död vid Bureus besök mellan 1600 och 1601 [21] .
Hans hemman delades mellan brodern Ambrosius och hustruns nya make ca 1599 [21] .
Gift med Bureättling [1] .
Gift.
med Mariet Andersdotter. Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [24] .
Gift med Bureättling [24] .
  2 Sigrid Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död [1] . Upprepning
  2 Karin Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Elin Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Margareta Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Anders Nilsson Bothniensis (Burman).   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död 1653 i Lövånger (Väbo). Dj[äkne] i Uppsala [1] .
Kaplan från 1617 till 1620 i Skellefteå (Väbo) [26] .
Kyrkoherde 1638-1653 i Lövånger
hos Jon i St. gården [1] .
Studiosi paretes [24] .
Felaktigt uppgiven som död i Uppsala [27] .
Född omkring 1590.
Andreas Nicolai Burman hette inte alls så. Han skriver under de mantalslängder som finns på SVARs sajt för åren 1642-1650 med Andreas Nicolai Bothniensis. Ingenstans skriver han sig Burman! Han skrivs också Bothniensis i Uppsala universitetsmatrikel när han skrivs in där 1612. (Carl Szabad i Anbytarforum 2011-06-12 Bure (Zebråzynthius))
Gift.
med Brita Nilsdotter Trast. Född i Bygdeå (Väbo) [28] .
Död före 1653 i Lövånger (Väbo) [28] .
Gift [29] .
med Brita Bröms. Upprepning
  2 Nilsdotter.   Född i Bure 5, Skellefteå (Väbo) [25] . Mågen Jon Jonsson i Bureå 5 var troligen gift med en dotter till Nils Andersson och Mariet Andersdotter (Ulf Lundström).
Gift.
med Jon Jonsson. Bonde 1613, 1627-1636 i Bureå 5, Skellefteå lfs [25] .
Upprepning
1 Ambrosius Andersson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
i Bure, Skellefteå (Väbo) [30] .
Bonde, landköpman
Ambros i Bure, Nils Hanssons i Ostvijk [1] .
Nämnd mellan 1586 och 1618 i Bure 3, Skellefteå lfs [21] .
Landsköpman mellan 1586 och 1590 [21] .
Kallas Ambrosius Burman i en skrivelse 1590-01-15 [21] .
Skrivelsen var från konungen till sin fogde i Västerbotten Karl Nilsson, där denne uppmanas att hålla efter dem som köpte upp vilt i lappmarken, i synnerhet en viss Ambrosius Burman, "som utom övriga förbrytelser även gjort sig skyldig till olovlig vilthandel på Tyskland"
Han kallas "oförmögen" och "utfattig" 1602 [21] .
Gift.
med Ingeborg Nilsdotter. Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [30] .
Död senast 1644 [21] .
Gift med Bureättling [30] .
  2 Elin Ambrosiusdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Nils Ambrosiusson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död omkring 1644 [21] . Bonde i Bure efter brodern, länsman mm
Född omkring 1587 i Bure 3, Skellefteå (Väbo) [31] .
Nämnd mellan 1623 och 1637 i Bure 3, Skellefteå lfs [21] .
Skriven mellan 1638 och 1641 på Kyrkobordet, Skellefteå lfs [21] .
Bonde mellan 1642 och 1656 i Bergsholmen, Bergsbyn, Skellefteå lfs [21] .
Mantalsskriven från 1657 på Kyrkobordet, Skellefteå lfs [21] .
Hade frihet från utskrivning pga "det nya bergsbruket" mellan 1627 och 1630 [21] .
Herredagsman för Västerbotten 1638 [21] .
Ägde ett hemman ungefär mellan 1638 och 1643 i Tjärn, Skellefteå lfs [21] .
Brodern Anders var landbonde där då.
Mantalsskriven mellan 1642 och 1643 i Piteå stad [21] .
Mantalsskriven mellan 1645 och 1648 i Piteå stad [21] .
Sannolikt borgare där. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Kerstin . Död sannolikt 1668 [21] .
Möjligen död i början av 1669. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
  2 Anders Ambrosiusson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Död sannolikt 1675 [21] . Bonde i Bure efter fadern
Född omkring 1591 i Bure 3, Skellefteå (Väbo) [31] .
Bonde mellan 1618 och 1623 i Bure 3, Skellefteå lfs [21] .
Bonde mellan 1626 och 1638 i Yttervik, Skellefteå lfs [21] .
Landbonde mellan 1638 och 1643 i Tjärn, Skellefteå lfs [21] .
Bonde från 1643 i Bure 3, Skellefteå lfs [21] .
Hade fått tillstånd att lösa tillbaka detta sitt fädernehemman som brodern Nils sålt till en obördig. (Carl Henrik Carlsson)
med . Upprepning
  2 Karin Ambrosiusdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Olof Ambrosiusson.   Född omkring 1599 i Bure 3, Skellefteå (Väbo) [21] . Död sannolikt 1656 i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [21] . Bonde från 1631 till 1656 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [21] .
Inskriven vid Uppsala Universitet 1627-05-?? [21] .
Troligen son till Ambrosius Andersson, ej nämnd av Johan Bure.
Gift.
med Sara . Född i Skellefteå (Väbo) [21] .
Död hos sin son Erik 1671 i Piteå landsförsamling (Nobo) [21] .
Begravd 1671-03-01 i Piteå landsförsamling (Nobo) [32] .
Möjligen dotter till Gerhard Jonae.
Upprepning
1 Margareta Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [33] . Gift.
med Jon Persson. Bonde i Morön, Skellefteå (Väbo) [33] .
Ägare från 1579 till 1620 i Morön 4, Skellefteå (Väbo) [25] .
  2 Anders Jonsson.   Står under h Margr. Jon Perssons i Moren, men kan avse en son till Ambrosius Andersson, som i så fall hade två söner Anders [33] .
  2 Per Jonsson.   Död 1651 i Morön 4, Skellefteå lfs [25] . Ägare 1613-1648 i Morön 4, Skellefteå lfs [25] .
1 Sigrid Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [33] . hu: Sigridh Jons i Budhwijk [33] .
Gift.
med Jon . Bonde i Budvik (Boviken, Skellefteå)
Möjligen Jon Olofsson (som även var gift med Margareta Sunesdotter) i Boviken 1, Skellefteå (Väbo) [34] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 198 (177)
 2. Carl-Henrik Carlsson
 3. Olof Andersson 1998
 4. Anders Sandström i Boden-anan 1/2005
 5. Albert Nordberg
 6. Anders Sandström i Boden-anan 1/2005, Mantalslängder
 7. Nederluleå LIb:1 (1628-1680) s 306
 8. Mantalslängder
 9. C:1 dödsnotis
 10. C:1
 11. Roteringslängd 1637
 12. Constantinus Lindfors
 13. Luleå RR; Constantinus Lindfors
 14. Nederluleå LIB:1 s. 368
 15. Constantinus Lindfors, mantalslängder
 16. Olle Malmsten
 17. Råneå AIa:1 (1693-1719) s 3
 18. Råneå CD
 19. Mantalslängd
 20. VbH 1607:10, dombok, f 18f, RA, Carl Henrik Carlsson
 21. Carl Henrik Carlsson
 22. VbH m fl källor, Carl Henrik Carlsson
 23. Olof Andersson 1999
 24. Johan Bure, Släktbok s 155 (94)
 25. Ulf Lundström
 26. Rättelser till Bygdéns herdaminne
 27. Johan Bure X37 uppslag 87, X36 uppslag V
 28. Carl Szabad
 29. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 30. Johan Bure, Släktbok s 154v (93)
 31. Johan Bure, Carl Henrik Carlsson
 32. C:2, Carl Henrik Carlsson
 33. Johan Bure, Släktbok s 198v (178)
 34. Lundström (1997) s 111

Personregister       Ortsregister