Förfäder Per Andersson (Grubb).   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [1] . i Gävle (Gäst) [2] .
Special i Grubbe, Umeå landsförs (Väbo) [2] .
med .
1 Anders Petri Grubb.   Född 1525 i Gävle (Gäst) [3] . Död 1611 i Luleå landsförsamling (Nobo) [3] . Prost i Luleå landsförsamling (Nobo) [2] .
Präst 1569-1611, kyrkoherde och prost i Luleå landsförsamling (Nobo).
Gift.
med Kristina Samuelsdotter. Född [4] .
  2 Brita Andersdotter Grubb.   Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [2] . Hustru Brita salige Köniks nämnd från 1644 till 1649 i Torneå stad, Finland [5] .
Könik Persson i Torneå stäms 1641 vid Svea Hovrätt av Doktor Johan Gerhardi Graan som företräder modern Brita Andersdotter som var änka efter kyrkoherden Gerhard Jonae i Skellefteå. Gerhard Jonae skall ha avlidit 1623 och enligt Herdaminnet gifte sig änkan med Könik Persson i Torneå. Då rättsprocessen dras upp 1641 synes Brita Andersdotter dock bo i Skellefteå, för det är i Skellefteå hon undertecknar sina brev, och hennes relation till Könik är ansträngd då han i ett brev till sonen kräver att denne inte inger sig i något förhandlande med Könik som enbart skulle utnyttja detta för att förhala ärendet. Allt tyder på att Könik Persson var gift med Brita Anderdotter Grubb i sitt andra äktenskap och när han avlider 1643 följs han i längden i Torneå av änkan Brita. Tvisten mellan Könik Persson och Brita Andersdotter, som företräds av sonen Johan Graan, avser Köniks förvaltning av arvet efter Britas dotterbarn. Pengarna skulle ha tillförts Könik 1626, 1627 och 1631. Dotterbarnens namn uppges men inte deras föräldrar. Dotterbarnet Peder Andersson skall ha avlidit i Grönningen i Holland och förorsakats bekymmer på grund av att Könik försett honom med växlar som inte kunnat inlösas. Dotterbarnet Gert Andersson nämns endast vid namn. Kraven som ställs på Könik Persson är att han skall betala 11000 daler kopparmynt till Brita Giertsdotter samt tionde för arvet till Torneå stad. Brita Anderdotter uppger sig ha mågarna Peder Pedersson i Torneå (han var gift med Kirstin Giertsdotter) samt borgmästaren i Umeå Daniel Joensson (Trast) gift med Anna Giertsdotter. Herdaminnet för Skellefteå upptar bland Brita Andersdotter Grubbs barn: dottern Brita, Karin, Christina (kanske avses Kirstin) och sönerna Gerhard död 1639 samt Johan Graan. Där nämns inte Anna och Kirstin om det nu inte var Christina. Modern till Peder och Gert Andersson borde vara Karin men vem var fadern? Dina kloka synpunkter emotses tacksamt. Hälsningar P-O
Jag har också svårt att se att Brita Andersdotter Grubb skulle vara mor till samtliga Gerhardus Jonae och König Perssons barn. Gerhardus Jonae tillsattes som kyrkoherde redan 1584 så han bör ha stadgat sig vid denna tid, och det stämmer dåligt överens med Brita som fortfarande var i "barnproduktiv" ålder på 1620-talet. Gerhard hade en dotter Karin gift med efterträdaren Nicolaus Martini i Skellefteå och König hade en dotter Karin gift med borgmästaren Anders Jöransson Lythraeus i Uleåborg - kan en kvinna ha två döttrar med samma förnamn? (Constantinus Lindfors)
Hej igen! Du har rätt. Av rättstvisten framgår att König var förmyndare för sin brors söner och att Johan Graan bevakade rätten för sina syskonbarn samtidgt som hans mor talar om sin dotters barn. Uppenbarligen var både Anders Persson och hans hustru döda då König blev förmyndare. Rättstvisten anger vidare att König diskuterade med sina bröder Peder och Johan Pedersson. Borgmästaren Peder Andersson är som tidigare nämnts inte son till Anders Persson men varifrån kommer han? Jag vill minnas att en Peder Andersson omkring 1620 var slottsfogde i Uleåborg. Möjligen är det han som blir befallningsman i Torneå. Signetet han använder kan avslöja ursprunget. Han borde vara prästson eller son till någon myndighetsperson. Mvh P-O (E-brev 2012-04-24)
Gift.
med Gerhard Jonae. Kyrkoherde från 1584 till 1623 i Skellefteå (Väbo) [6] .
Död 1623 [6] .
Hu Brita her Gerdtz i Skellefta [2] .
Ägde från 1618 till 1623 i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [7] .
Enligt uppgift född av lappska föräldrar [6] .
Att Brita Andersdotter Grubb bodde kvar i Skellefteå åtm. 1623-1635 och ännu 1641 (Brita nämns i domboken 1641 som änka efter Gerhard Jonae i Skellefteå. Alltså kan hon inte vara omgift.) gör att hon kan uteslutas som gift med König Persson (död 1643) i Torneå. Jag är tveksam till att Umeå-borgmästaren Anders Gerzonius (död 1700) skulle vara son till Gerhardus Jonae, som avled redan 1623. Därför vore Gerhardus Gerhardi en mer passande faderskandidat. Den till namnet okända dotter till Gerhard Jonae som hade sönerna Per (Ska man tolka innehållet som att Per Andersson var död före 1626, eller hans föräldrar?) och Gert Anderssöner kan varken vara Karin Gertsdotter (död 1638) gift med Nicolaus Martini eller Karin Königsdotter (död 1662) gift med Anders Jöransson Lythraeus i Uleåborg. Med tanke på att König Persson fick förvalta Brita Andersdotter Grubbs dotterbarns arv, så måste bröderna Per och Gert Anderssöners far vara Anders Persson i Skellefteå och Torneå. Ett alternativ är att Jöns Johansson Fordells hustru Anna Gertsdotter i Luleå, som gifte sig 1653, och borgmästaren Anders Gerzonius (död 1700) i Umeå var barn till komministern Gerhardus Gerhardi (ca 1600-1639) i Skellefteå. Om gården Lund 4 i boken "Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650" på sida 233- 234: "Kyrkoherden Gert Jonsson eller Gerhardus Jonae (-1623) äger hemmanet 1618-1623. Han var andra gången gift med Brita Andersdotter Grubb, en dotter till Anders Persson Grubb som var kyrkoherde i Luleå. Makarna hade barnen Brita, Karin, Kerstin, Gert, Johan, Anders. Sigrid Gertsdotter som fanns i Lögdeå i Nordmalings socken 1615-1629 var född i Skellefteå socken. Hon var sannolikt också en dotter till Gert Jonsson, eftersom namnet Gert endast verkar ha burits av Gert Jonsson på den här tiden i Skellefteå socken. Sigrid Gertsdotter var gift med soldaten Erik Abelsson. År 1620 var mantalet på 1/2 och det fanns inga djur på gården. Vid samma tid äger Gert Jonsson en del av gården Frostkåge f. Under 1700-1800-talen har Lund urfjällsägor i flera byar i socknen. Urfjällsägor fanns i Tjärn, Sörböle, Gunmark, Innervik (Präståkern), Stämningsgården, Hedensbyn samt Tarjan nedströms Tuvan. Sannolikt har de flesta av dessa urfjällsjordar kommit till byn genom köp av Gerhardus Jonae. Änkan Brita Andersdotter Grubb var ägare till gården 1623-1635. Mantalet var 1630 på 5/8 och 1635 var det på ett helt mantal. Sonen Gert Gertsson (-1639) som var komminister i Skellefteå ska ha bott på gården 1637-1639. Kyrkoherden i Skellefteå Nicolaus Martini (-1650) ägde hemmanet 1638-1650." (Constantinus Lindfors)
    3 Brita Gertsdotter.   Född i Skellefteå (Väbo) [2] . Gift.
med Anders Persson. Född i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [8] .
Borgmästare från 1621 till 1626 i Torneå stad, Finland [9] .
Död 1626 [10] .
Född i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [11] .
Ägare till faderns hemman på Bergsholmen från 1613 till 1623 i Bergsbyn 6, Skellefteå lfs [7] .
Bonde i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [12] .
Var med om att anlägga Torneå stad 1621 [7] .
Seglar i början av 1590-talet på Torneå [9] .
Att Könik Persson fick förvalta arvet åt Brita Andersdotter Grubbs dotterbarn, tyder på att han var deras farbror. Att ”pengarna skulle ha tillförts Könik 1626, 1627 och 1631” passar ju bra ihop med Anders Perssons dödsår som är 1626. Även hans hustru bör redan vara avliden och kan alltså inte vara Karin Gertsdotter (död 1638) som gift sig före 16/9 1625 med faderns efterträdare Nicolaus Martini i Skellefteå, som ägde Lund 4 åren 1638-1650. Tidigare ”bodde [herr Gert med familj] på Gran nedom Bergsholmen, som nu är öfverväxt med skog, hvaraf sonen antog tillnamnet (P. Högström 1753) ” (Bygden III, sida 303). Det råder inga tvivel om att familjen ifråga hade kontakter med Per Olofssons dito: ”På vintertinget 1605 uppbjöd kyrkoherden herr Gert och Per Olofsson ”all den jord i åker och äng som de hade köpt.”” (första upplagan av Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, sida 351). (Constantinus Lindfors)
      4 Per Andersson.  
      4 Gert Andersson.  
      4 König Andersson.  
    3 Karin Gertsdotter.   Född i Skellefteå (Väbo) [2] . Död 1638 i Skellefteå (Väbo) [13] . Gift.
med Nicolaus Martini. Kyrkoherde i Skellefteå
Ägde från 1638 till 1650 i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Kerstin Gerhardsdotter.   Född i Skellefteå (Väbo) [2] . Tack för din sammanställning. Av flera skrifter har jag belagt att Per Perssons hustru benämndes Kirstin Giertsdotter. Det var hon som gifte sig med Daniel Kruus. Karin Giertsdotter som var gift med Nicolaus Martini dog 1638. Det året nämns som ett av de år vilka Könik Persson emottog arv till förvaltning. Detta skulle antyda att hon innan varit gift med Anders X. Kan det röra sig om Anders Andersson från Piteå som var lappfogde i början av 1600-talet? Han skall dock ha efterlämnat en son benämnd Johan som levde då arvstvisten avgjordes varför det verkar omöjligt. Vi får fortsätta att fundera kring detta. Mycket talar dock för att Karin gift sig inom Buresläktens krets. Hälsningar P-O
Postat onsdagen 18 juli 2012 - 12:55 -------------------------------------------------------------------------------- Med hjälp av insamlade uppgifter från flera forskare (en stor tack går till dessa - ingen nämnd, ingen glömd!) vet vi nu att borgmästaren i Torneå Per Perssons änka Kerstin Gertsdotter gift om sig med en Daniel Kruus, som vid Stockholms rådhusrätt den 27 oktober 1649 begärde att rådmannen Johan Persson, som i egenskap av Anders Perssons farbror, skulle förordnas som förmyndare för Kruus styvson Anders Persson, då han inte ansåg sig kunna anförtro förmyndarskapet till någon i Torneå. Den 2 mars 1663 presenterade Petter Johansson hos rådhusrätten i Torneå en fullmakt över den gäld som hans fader sal. Johan Persson hade att fordra i Väster- och Österbotten. Fullmakten, daterad i Stockholm den 16 feb. 1663, skrevs under av Arvid Gustafsson, Mickel Dubb, Jacob Grubb och Anders Grubb. Senare blev Petter Johansson borgmästare i Torneå åren 1666-1680 och dog barnlös. Han var välbärgad och hustrun sedan 1654, Sara Jöransdotter, kom att hamna i arvstvist med mannens släktingar enligt ett rådhusrättsprotokoll från 1682 i Torneå. Att Grubbarna har norrländska kopplingar stämmer bra. Kassören Jakob Andersson Grubb begravdes i Nikolai fs 1668 5/5. Han var gift med Johan Perssons dotter Karin och de fick tillsammans sonen Jakob Grubb d.y., som dog såsom student och begravdes i Nikolai fs 1680 24/10. I bouppteckningen (nr. 1205) från samma år noteras följande arvingar till Jakob Grubb d.y.: Fadersyskon: - Margareta Andersdotter Grubb, gift med Joen Buscherus, stadspredikant Umeå - Wellam Andersson Grubb, sockenskrivare Umeå - Anna Andersdotter Grubb, gift med Daniel Plantin, tullnär Umeå Mostrar: - Margareta Johansdotter, änka efter Albert Barckman, kämnär - Brita Johansdotter, änka efter Mickael Dubb, assessor - Clara Johansdotter, änka efter Arvid Gustafsson, borgmästare - Anna Johansdotter, änka efter Anders Grubb, sekreterare (Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2012-07-18)
Nämnd 1648 i Torneå stad [14] .
Gift.
med Per Persson. Född 1594-08-04 i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [15] .
Död 1647-04-18 i Stockholm [9] .
Borgmästare från 1641 till 1647 i Torneå stad, Finland [9] .
Född i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [11] .
Död omkring 1647 i Torneå stad, Finland [5] .
Per Perssons änka nämns 1648 i Torneå stad, Finland [5] .
Var med om att anlägga Torneå stad 1621 [7] .
Komminister från 1623 till 1629 i Stockholm [16] .
Blev rådman 1632-05-07 i Torneå stad, Finland [16] .
Var gift och hade 2 söner och 6 döttrar (Elof Lindmark).
Gift 1648-12-03 i Torneå stad, Finland [9] .
med Daniel Krus. Borgare från 1649 till 1656 i Torneå stad, Finland [14] .
Daniel Krus nämnd från 1649 till 1656 i Torneå stad, Finland [5] .
Daniel Kruus, som tjänstgjort som fältmarskalk Königsmarcks regementskvartermästare, torde snabbt ha blivit en besvikelse för Kirstin Giertsdotter, men inte bara hustrun drabbades av hans nyckfullhet. Den 2 juni 1652 anklagades Daniel vid Stockholms rådhusrätt för att ha dräpt kammarskrivaren Frantz Slorff. Daniel Kruus företräddes vid rätten av assessorn vid Svea Hovrätt Johan Graan, Kruus svåger och den blivande landshövdingen i Västerbotten. Daniel Kruus bakgrund är okänd men han tillhörde möjligen släkten Kruus från Lübeck som i början av 1600-talet kom till Sverige. Peter Fransson Kruus adlades 1622 och benämndes först von Kruus medan sönerna Jesper, Ingevald och Frans senare tvingades ta namnet Crusebjörn. Peters bror Henrik Fransson Kruus var gift med Katarina Utter från Norrköping. Henriks öde är dock okänt. Ett tecken på att Daniel Kruus tillhörde släkten antyds i brev Daniel 1655 sände från godset Björnvik i Norrköping där Daniel vistades under hösten. Björnvik tillhörde Frans Crusebjörn som avlidit 1654. I fyra brev till Abraham Momma berör Daniel Kruus en tvist med Jesper Crusebjörn som var bror till Frans. Breven från Daniel Kruus är skrivna på tyska och är försedda med hans signet uppbyggd av en adlig sköld krönt med hjälm. Någon anknytning till Kalix torde således inte finnas. (Per-Olof Snell)
      4 Anders Persson.   Född omkring 1636 [17] . Död 1659 [9] . Borgare från 1656 till 1659 i Torneå stad, Finland [5] .
Den 27 oktober 1649 begärde Daniel Kruus vid Stockholms rådhusrätt att rådman Johan Pedersson i Stockholm - Anders Perssons farbror - skulle förordnas som förmyndare för styvsonen Anders Pedersson då Kruus inte ansåg sig kunna anförtro förmyndarskapet till någon i Torneå. (Per-Olof Snell)
Gift 1658.
med Brita Eriksdotter. Född i Kalix [9] .
Brita Ersdotter, som var gift med borgmästaren Per Perssons son Anders, var syster till Isak Ersson vilket framgår av att Isak på rådstugan i Torneå den 27 juli 1661 emot Hans Larsson Packainen framlade en räkning på sin syster salig Anders Perssons änka. (RA, Svea hovrätts arkiv, Renoverad Dombok Gävleborgs län 1661, vol. 10, Torneå rådstugurätt den 27 juli 1661.)
Den signet Ericus Birgeri använder 1638 är snarlik den Brita Eriksdotter använder 1665 i en tvist med svärmodern Kirstin Giertsdotter vilket är ytterligare en bekräftelse på hennes ursprung. (Per-Olof Snell)
Möjligen Ericus Birgeri dotter trots allt.
Nämnd från 1702 till 1703 i Torneå stad, Finland [18] .
    3 Gerhardus Gerhardi.   Född omkring 1600 i Skellefteå (Väbo) [6] . Död sommaren 1639. 2:e kapellan i Skellefteå (Väbo).
Komminister från 1623 till 1629 i Skellefteå (Väbo).
Född i Skellefteå (Väbo) [2] .
Levde från 1637 till 1639 i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [7] .
med .
      4 Anders Gertsson (Gertzonius).   Död 1700-02-?? i Umeå. Stadsskrivare, borgmästare, postmästare i Umeå
Förekommer 1667-1699 i Umeå stad [19] .
Gift.
med Anna Eriksdotter Forselia. Förekommer 1701-1708 i Umeå stad [19] .
Ättlingar
      4 Anna Gertsdotter.   Änkan Anna nämns från 1679 till 1687 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [14] .
Nämns med en son 1682-1687 och en dotter 1684 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [14] .
hustru Anna Gertsdotter nämns såsom postmästaren Jöns Johanssons efterleverska i Luleå RR 4/9 1682 [14] .
Av rådatan till 1697:års mantalslängd kan konstateras att Anna Gertsdotter var mor till postmästaren Anders Jönsson Fordell. Anna överlevde sin son som tycks ha avlidit året innan. (Constantinus Lindfors)
Gift 1653-02-27 i Luleå landsförsamling (Nobo) [20] .
med Jöns Johansson Fordell. Borgare med hustru från 1655 till 1678 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [5] .
Postmästare i Luleå stadsförsamling (Nobo) [14] .
Skrev under Nederkalix mantalslängd 1660 i Nederkalix (Nobo) [5] .
Ättlingar
    3 Johan Graan.   Död 1679 [21] . Landshövding i Öster- och Västerbotten från 1653 till 1679.
Adlad Graan till Årsta i Turinge och Stora Väsby i Almunge (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999).
Gift omkring 1645 [22] .
med Elisabet Bure. Född 1624 [23] .
Död 1705 [23] .
Begravd 1706-01-14 i Stavnäs (Värm) [23] .
Gift sannolikt 1644-45 med sin faders kusin, landshövdingen Johan Gerhardsson, adlad Graan, nr 336, i hans 2:a gifte [23] .
    3 Anna Gertsdotter.   Född [24] . Död 1677-10-01 i Umeå stadsförsamling (Väbo). Nämnd som änka 1663 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [14] .
Gift.
med Daniel Jonsson Trast. Borgare med hustru från 1644 till 1662 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [14] .
Borgmästare i Umeå stad.
Lappfogde [25] .
Ägde hemman i Böle, Umeå landsförs (Väbo).
      4 Anna Danielsdotter Trast.   Gift.
med Petter Eriksson Stacke. Överstelöjtnant i Böle, Umeå landsförs (Väbo).
Död 1677-05-17 i Kristianstad [26] .
Musketör vid Livgardet 1639, furir därstädes 1644, fänrik vid Ångermanlnad Jämtlands regemente 1646, löjtnant därstädes 1649 12/12, kaptenlöjtnant 1655 23/5, kapten 1657 i augusti, major 1658 20/9, reform vid reg reducering, kapten vid Västerbottens regemente 1662 i september, major 1667, överstelöjtnant 1676 22/1, stupade vid ett utfall av danska garnisonen i Kristianstad 1677 17/5. Stacke fick 1662 17/6 i donation på livstid ett skatehemman i Nora sn, Ångermanland samt 1671 4/6 under fräslefrihet tre hemman i Umeå sn. (Steckzén: Västerbotterns regementes officerare)
    3 Sigrid Gertsdotter.   Född i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [7] . Levde från 1615 till 1629 i Lögdeå, Nordmaling (Ånge) [7] .
Gift.
med Erik Abelsson. Soldat i Lögdeå, Nordmaling (Ånge) [7] .
Död 1623 i Lögdeå, Nordmaling (Ånge) [27] .
      4 Erik Eriksson.   Död 1697 i Lögdeå, Nordmaling (Ånge) [27] . Gift.
med Karin . Död 1696 i Lögdeå, Nordmaling (Ånge) [27] .
Ättlingar
    3 Sara .   Född i Skellefteå (Väbo) [28] . Död hos sin son Erik 1671 i Piteå landsförsamling (Nobo) [28] . Möjligen dotter till Gerhard Jonae.
Gift.
med Jon Mårtensson. Fältväbel i Hjoggböle 1
Född i Renbergsvattnet, Burträsk (Väbo) [14] .
Död 1629 i Skellefteå stadsförsamling (Väbo) [29] .
Gift.
med Olof Ambrosiusson. Bonde från 1631 till 1656 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [28] .
Född omkring 1599 i Bure 3, Skellefteå (Väbo) [28] .
Död sannolikt 1656 i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [28] .
Inskriven vid Uppsala Universitet 1627-05-?? [28] .
Troligen son till Ambrosius Andersson, ej nämnd av Johan Bure.
      4 Mårten Jonsson.   Född omkring 1619 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [30] . Bonde från 1670 till 1699 i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [30] .
Gift troligen 1652 i Burträsk (Väbo) [30] .
med Malin Nikodemidotter. Född [14] .
Död 1696 i Bergsbyn 7 Bergholmen, Skellefteå (Väbo) [30] .
Malin [31] .
Ättlingar
      4 Olof Olofsson.   Född [7] .
      4 Jon Olofsson.   Död senast 1686 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [32] . Bonde efter fadern i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo).
Ägare från 1657 till 1686 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [7] .
Sexman 1681 [7] .
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [33] .
Gift 1655 [34] .
med Elsa Persdotter. Ägare från 1687 till 1690 i Hjoggböle 1, Skellefteå lfs [7] .
Ägare från 1687 till 1690 i Hjoggböle 1, Skellefteå lfs [7] .
Ättlingar
      4 Erik Olofsson Burman.   Född i Hjoggböle 1, Skellefteå (Väbo) [35] . Död 1686 [28] . Rådman, handelsman mm i Piteå
Bosatt 1662-1686 i Staden, Piteå lfs [35] .
Tycks ha flyttat till Piteå stad 1660 då han s å 29/8 på egen begäran kommer under stadens jurisdiktion, kallas då "ung dräng från Skellefteå".
Erhöll burskap 1661-10-28 i Piteå stad [28] .
Rådman från 1668-05-01 [28] .
Innehade även andra förordnanden: "Att detta år (1668) tjäna kyrkan med hoven"; kassör över tullpenningarna (1669); stadskassör (1670); gästgivare (1678) (Carl Henrik Carlsson)
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [33] .
Gift troligen 1667-02-24 i Staden, Piteå lfs.
med Karin Jönsdotter. Död 1674 [28] .
Begravd 1674-05-09 i Piteå lfs [28] .
Gift 1678 [35] .
med Brita . Förnamn enligt Olof Andersson 1999.
Ättlingar
      4 Benjamin Olofsson.   Död 1677 [28] . Landsköpman i Skellefteå, borgare i Piteå
Landsköpman 1668-06-27 i Skellefteå [28] .
Begärde att få erlägga skott (dvs skatt) i Piteå stad.
Bosatt 1669-09-03 i Hjoggböle, Skellefteå lfs [28] .
Ogift.
  2 Elisabet Andersdotter Grubb.   Född 1568 [36] . Död 1614 [36] . Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [2] .
"Ett gudfruktigt och förståndigt fruntimmer" [36] .
Gift.
med Nicolaus Bothniensis. Död 1600-05-18 i Uppsala [36] .
Utnämnd till ärkebiskop 1598 [2] .
Död 1600 [2] .
Möjligen son till Olof Nilsson i Kyrkobyn, Piteå.

Leonard Bygdén hävdar i Hernösands stifts herdaminne att Nicolaus Bothniensis var son till Olaus, sacellan i Nordingrå i Ångermanland och sedan kaplan i Piteå landsförsamling. I Curt Carlssons bok I Nicolaus Bothniensis fotspår (1992) argumenteras i exkurs 1, sid 94-99 skrivna av Helge Lundgren, att han istället var son till Olof Nilsson i gamla Kyrkobyn i Piteå. Olof Andersson skriver på sid 16 i Piteå församlings äldsta historia att det av artikeln i I Nicolaus Bothniensis fotspår framgår att det finns ett antal indicier som pekar på att Nicolaus Olai Bothniensis var född i gamla Kyrkobyn. Dock saknas det slutgiltiga beviset.
Enligt test av Y-DNA inte barnbarn till Nils Olofsson [37] .
Y-DNA troligen I1a1b1 [38] .
Gift 1605 [36] .
med Claudius Opsopeus. Skolmästare och kyrkoherde i Uppsala [39] .
Rector Schola i Uppsala, sedan domprost ibidem (Nordin)

    3 Kerstin Nilsdotter.   Död i samband med förlossning 1618 [36] . Gift 1610-06-24 [40] .
med Johannes Rudbeckius. Professor, biskop i Västerås
Född 1581-04-03 i Ormesta, Almby (Närk) [41] .
Död 1646-08-08 i Västerås [41] .
Mäster Johan Rudbecchius prof. i Uppsala, nu Doctor och hovpredikant [2] .
    3 Anna Nilsdotter.   Född [2] .
    3 Anders Nilsson.   Född [2] . Död [2] .
    3 Karin Nilsdotter.   Född 1595-01-05 i Uppsala [42] . Död 1681-07-22 i Uppsala [42] . Född [2] .
Gift 1614 [36] .
med Jakob Zebrozynthius. Biskop i Strängnäs, professor
Född 1572-11-17 i Säbrå prästgård [43] .
Död 1642-07-09 i Strängnäs [42] .
Karin M. Jacobz Zebera-Zynthij hu i Wendel [2] .
Jacobus Johannis Buraeus Zebråzynthius.
Född 1582-11-17 i Säbrå (Ånge) [42] .
Professor 1612 i Uppsala [44] .
Bland biskopens ättlingar märks: sångerskan Zarah Leander, författaren Olof Lagercrantz, författarinnan Agnes von Krusenstjerna, regissörerna Gustaf och Olof Molander, skådespelarna Gösta Ekman och Max von Sydow, statsministern Thorbjörn Fälldin, författarinnan Selma Lagerlöf samt Marcus, Jacob och Raoul Wallenberg, skådespelarna Allan Edwall och Pernilla Wahlgren (Curt Carlsson).

Några av dessa härstammar från syskon till Jacob.

      4 Anna Burea.   Född omkring 1615 [42] . Död 1673-12-06 i Jakob, Stockholm [42] . Gift 1635 [36] .
med Anders Gylle, adlad Gyldenklou. Landshövding, regerings- o i hovrättspresident
Född 1602-12-20 i Slomarp, Högby (Östg) [42] .
Död 1665-01-10 i Skånelaholm, Skånela [42] .
Adlad 1639-08-20 [42] .
Ättlingar
      4 Kristina Buraea.   Gift 1638 [45] .
med Laurentius Stigzelius. Född 1598-10-27 i Stigsjö (Ånge) [45] .
Ärkebiskop från 1670 till 1676.
Död 1676-08-31 i Uppsala [45] .
      4 Nils Burensköld.   Född 1625 [43] . Död 1681 [43] . Häradshövding, justitiepresident, burggreve
Död 1684 [46] .
Adlad 1654.
med .
Ättlingar
      4 Elisabet Bure.   Levde 1685 [47] .
Gift 1647-02-24 [46] .
med Samuel Schillerfeldt. Assessor, till Ekeby
Född 1618-04-18 i Strängnäs domkyrkoförsamling (Södm) [47] .
Död 1665-02-12 i Stockholm [47] .
Köpte 1666-03-16 i Björnö, Gillberga (S) [46] .
      4 Johannes Jacobi Bureus.   Död 1672 i Stockholm [46] . Professor och assessor i Svea hovrätt
      4 Jacob Bure.   "fullmijndig Präsident uthi Norrköping" (Ingvar Dahl).
    3 Olaus Nicolai.   Född 1598 i Uppsala [36] . Död 1676 [48] . Olof [2] .
Student 1611 i Uppsala [36] .
Magister 1625 efter studier i Wittenberg. Samma år blev han konrektor vid Uppsala trivialskola och rektor där 1631.
Kyrkoherde 1639 i Torstuna [36] .
Gift.
med Anna Hontera. Födde sju söner och fem döttrar (Curt Carlsson).
      4 Nils Stiernman.   Magister och lektor i Stockholm
      4 Andreas Stjernman.   Död 1676 [36] . Magister och lektor i Gävle skola
      4 Petrus Stjernman.   Död 1692 i Visby, Gotland [48] . Superintendent på Gotland
      4 Johannes Stiernman.   Landsskrivare i Ångermanland
      4 Olaus Stiernman.   Borgmästare i Nystad
Student i Uppsala 1658, justiteborgmästare i Nyen, död 1689 (Georg Sandgren)
Gift.
med Maria Blix. Född 1645 [49] .
Ättlingar
      4 Erik Stiernman.   Häradshövding i Halland
      4 Elisabet Stiernman.   Född 1636 i Uppsala [50] . Död 1698 i Västerås [50] . Gift.
med Olaus Erici Schult. Född 1612-10-07 i Skultuna (Väsm) [45] .
Präst och riksdagsman [45] .
Död 1669-03-15 i Hedemora (Dala) [45] .
Ättlingar
    3 Elisabet Nilsdotter.   Född Lisbet [2] . Gift.
med Johannes Honterus. Kyrkoherde i Alunda och Morkarla
Född 1590 [36] .
Död 1669 [36] .
      4 Laurentius Honterus.   Regementspastor, kyrkoherde i Alunda (Uppl).
med .
Ättlingar
      4 Kristina Hontera.   Född [42] . Gift [42] .
med Petrus Petri Enstadius. Kyrkoherde i Rasbo sn [42] .
Död 1668 [42] .
Ättlingar
    3 Henrik Cladiusson.   Född tvilling i Uppsala [39] . Död [39] .
    3 Johan Cladiusson.   Född tvilling i Uppsala [39] .
  2 Petrus Andreae.   Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [39] . Magister [51] .
M. Petrus Andreæ prof. Vps. sedan Cammerrådh [39] .
Gift med Bureättling [39] .
”sedan F. N.<ådes> Hertigh Carl Philips præceptor ”. Därefter är i efterhand tillagt, med Johan Bures handstil: ”nu i Hofretten" [39] .
Riksens kammarråd 1611 [51] .
Phys prof 1599 i Uppsala [52] .
Sedan Gr. lit. prof., därefter Informator för hertig Carl Philip sedan assessor i Svea Hovrätt 1632 (Nordin).
Slutligen assessor i Kungliga hovrätten i Stockholm [6] .
Gift.
med Brita Andersdotter. Född [51] .
Gift med Bureättling [51] .
  2 Ingeborg Andersdotter Grubb.   Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [39] . Gift.
med Henrik Opsopaeus. Kyrkoherde på Norrmalm i Stockholm [39] .
    3 Margareta Henriksdotter.   Född [39] .
    3 Kerstin Henriksdotter.   Född [39] .
  2 Margareta Andersdotter Grubb.   Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [39] . Gift 1605 [3] .
med Johannes Olai Anthelius. Rectoris Acad. i Uppsala [39] .
Kyrkoherde i Gävle (Gäst) [39] .
    3 Olaus Anthelius.   Född i Gävle (Gäst) [39] .
    3 Andreas Anthelius.   Född i Gävle [44] .
    3 Johannes Anthelius.   Född i Gävle [3] . Kyrkoherde i Luleå lfs 1656-1673
Gift.
med Anna Jöransdotter Folcker. Född 1634 i Gävle [53] .
Död 1695 [53] .
    3 Anthelia.   Gift.
med Jonas Jonae Trast. Kyrkoherde från 1651 till 1654 i Luleå landsförsamling (Nobo) [54] .
Död 1654 [14] .
    3 Kerstin Hansdotter Anthelia.   Född [55] . Gift [55] .
med Jacobus Waltheri Güthræus. Född 1602-10-11 i Montrose, Skottland [45] .
Död 1661-06-20 i Stora Tuna (Dala) [45] .
      4 Margareta Güthraea.   Gift.
med Samuel Troilius. Kyrkoherde i Leksand
Född 1619 i Leksand [56] .
Död 1666 i Leksand [56] .
Ättlingar
  2 Samuel Andreae.   Född i Luleå landsförsamling (Nobo) [39] . Död 1662 [3] . Skolmästare i Uppsala [39] .
Kyrkoherde i Östervåla (Uppl) [39] .
Magister
Gift med Bureättling [39] .
Hu Chirstin M. Eliæ Rala(m)bij. och M. Samuelis [57] .
Ovanför har Johan Bure senare lagt till, med annat bläck: ”til Runs torp.” [57] .
Magister, Gr. litt prof. i Uppsala 1608, prost och kyrkoherde i Wåhla (Nordin).
Gift.
med Kerstin Olofsdotter. Född i Nyköpings stad [57] .
till Runstorp [57] .
Gift med Bureättling M. Samuel [57] .
    3 Olof Samuelsson Grubb.   Född [52] .
    3 Anders Samuelsson Grubb.   Född [52] .
    3 Kristina Samuelsdotter Grubb.   Född [52] . Gift [52] .
med Anders Aialinus. Magister
Född [52] .
    3 Petrus Samuelsson Grubb.   Född [52] .
    3 Katarina Samuelsdotter Grubb.   Född [52] . Gift [52] .
med Claus Skragge. Pastor i Hedemora 1670 (Nordin)
Född [52] .
    3 Ragnhild Samuelsdotter Grubb.   Född [52] .
    3 Elias Samuelsson Grubb.   Född [52] .
  2 Katarina Andersdotter Grubb.   Ej nämnd av Johan Bure [39] .
Gift.
med Petrus Jonae Hudvikius. Kyrkoherde i Arbrå
Enligt Bygdén gift med denna Katarina Grubb. Enligt Nordin istället gift med Katarina, dotter till Anders Jakobsson Grubb och Elsa Halenia.
1 Magnus Petri Grubb.   Född i Gävle (Gäst) [58] . Prost och kyrkoherde i Frötuna (Uppl).
Her Måns i Frötuna (Uppl) [58] .
med .
  2 Peder Magnusson.   Född i Frötuna (Uppl) [58] . Herr i Väddö (Uppl) [58] .
Baccalaureus ph(ilosoph)iae [58] .
  2 Karl Månsson.   Född i Frötuna (Uppl) [58] . Stadssekreterare i Stockholm [58] .
med .
    3 Måns Karlsson.   Född i Stockholm [58] .
  2 Brita Månsdotter.   Född i Frötuna (Uppl) [58] . Gift.
med Petrus Isopaedius. Skolmästare i Uppsala i Uppsala [58] .
    3 Måns Persson.   Född i Uppsala [58] . Predikant på Vijk [58] .
Predikant i Vik, Balingsta (Uppl) [59] .
Capellan i Uppsala [58] .
Klockare 1639 i Vassunda (Uppl) [58] .
    3 Karin Persdotter.   Född i Uppsala [58] .
  2 Lisbet Månsdotter.   Född i Frötuna (Uppl) [58] . Gift.
med Jöns . Herr i Färentuna (Uppl).
h Jönses i Ferntuna [58] .
    3 Karin Jönsdotter.   Född i Färentuna (Uppl) [58] .
    3 Jakob Jönsson.   Född i Färentuna (Uppl) [58] .
  2 Karin Månsdotter.   Född i Frötuna (Uppl) [58] . Gift.
med Mickel Larsson. Född [58] .
  2 Isak Månsson.   Född i Frötuna (Uppl) [58] .
  2 Johan Månsson.   Född i Frötuna (Uppl) [58] .
  2 Anna Månsdotter.   Född i Frötuna (Uppl) [58] .
1 Anna Persdotter Grubb.   Född i Gävle (Gäst) [60] . Gift 1580 [61] .
med Markus Nicolai. Herr i Bollnäs (Häls) [60] .
Död omkring 1608 i Bollnäs (Häls) [61] .
Markus Nikolai prost och kyrkoherde 1589-1608 i Bollnäs (Häls) [62] .
  2 Wilhelm Markusson Björkman.   Född i Bollnäs (Häls) [60] . Kapellan i Bollnäs
Kyrkoherde från 1629 till 1659 i Ljusdal (Häls) [61] .
med .
    3 Markus Wilhelmsson (Björckman).   Född 1614-06-29 i Bollnäs (Häls) [63] . Död 1672-01-26 i Delsbo (Häls) [63] . Studiosus i Uppsala [60] .
Kyrkoherde i Delsbo (Häls) [64] .
  2 Barbro Markusdotter Bullernaesia.   Född i Bollnäs (Häls) [60] . Gift [61] .
med Henrik Mathiae Alsichiensis. Kyrkoherde från 1615 till 1632 i Alsike (Uppl) [61] .
    3 Kristier Henrici.   Född [60] . Magister [60] .
  2 Johannes Markusson Bullernaesius.   Född 1589 i Bollnäs (Häls) [62] . Död 1639-10-21 i Simtuna (Uppl) [61] . Pastor i Simtuna (Uppl) [60] .
Kyrkoherde från 1629 till 1639 i Simtuna (Uppl) [61] .
Född i Bollnäs (Häls) [60] .
Magister Johan Marci Hofpred K. Gustafs Adolfz [60] .
Stamfader för adliga ätten Simmingsköld [65] .
1 Erik Persson.   Född i Gävle (Gäst) [60] . i Gävle (Gäst) [60] .
med .
  2 Per Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [60] .
  2 Mårten Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [60] .
  2 Lars Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [60] .
  2 Anders Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [60] .
1 Dordi Persdotter Grubb.   Född i Gävle (Gäst) [60] . Gift.
med Clemet Larsson Gevaliensis. Kyrkoherde i Vadstena (Östg) [60] .
Död på riksdagen 1597 i Arboga [52] .
Kyrkoherde 1577 i Vadstena (Östg) [52] .
Gift.
med Petrus . M. [60] .
  2 Petrus Clemetsson.   Född i Vadstena (Östg) [60] . Död 1645-03-18 i Normlösa (Östg) [66] . Född 1587 i Vadstena (Östg) [66] .
Kyrkoherde i Normlösa (Östg) [52] .
Gift [52] .
med Husenberg. Född [52] .
    3 Clemens Petri Grubbenhielm.   Född 1620 i Prästgården, Normlösa (Östg) [52] . Adlad 1662-03-20 [52] .
Fänrik vid överste Lars Grubbes regemente på tysk... 1641 [52] .
Löjtnant ibidem 1643 [52] .
Kapten 1648 [52] .
Kapten af gardie 1654 [52] .
Major under Ångermanlands regemente 1655 [52] .
Överstelöjtnant ibidem 1657 [52] .
Kommendant 1660 i Dermin [52] .
Fick överste titel 1667-08-15 [52] .
Avsked från kommendantskap 1671-06-10 [52] .
Överste för skånska regementet till fot 1671 [52] .
Gift [52] .
med Anna Barbara von Muller. Död som änka [52] .
Begravd 1693-02-02 [52] .
    3 Didrik Grubbenfelt.   Ryttmästare vid Östgöta kavalleri (Nordin)
Adlad 1679-09-28 [52] .
  2 Johannes Clemetsson.   Född i Vadstena (Östg) [60] .
  2 Brita Clemetsdotter.   Född i Vadstena (Östg) [60] . Johan Bure nämner inte förnamnet [60] .
Gift.
med Per Andersson Törnsköld. Hertigh Joh. Cammererer [60] .
Kammarskrivare, Kamrerare, Assessor i kammarrevisionen, Räntmästare, Adelsman [64] .
Född 1578-05-04 i Ekeby (Östg) [67] .
Död 1642-11-23 i Rundstorp, Kimstad (Östg) [68] .
    3 Jakob Törnsköld.   Född [60] . Död 1674 [64] . Krigskommissarie, Landshövding, Adelsman [64] .
Född 1613-07-10 i Vadstena (Östg) [67] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid B
 2. Johan Bure, Släktbok s 139 (66)
 3. Lenoard Bygdén
 4. Bygdén del II s 199
 5. Mantalslängder
 6. Leonard Bygdén
 7. Ulf Lundström
 8. Johan Bure X36 sid M, O
 9. Per-Olof Snell
 10. Gunnar Lindgren, Per Clemetsson och hans ättlingar
 11. Johan Bure, Släktbok s 176 (132)
 12. Johan Bure X36 sid O
 13. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 14. Constantinus Lindfors
 15. Johan Bure X36 sid M, O; Elof Lindmark datum
 16. Elof Lindmark
 17. Olof Andersson
 18. Constantinus Lindfors: Mantalslängder
 19. Staffan Bengtsson i Anbytarforum
 20. Nederluleå LIb:1 (1628-1680) s 198 brudvigningspengar
 21. Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999
 22. Ingvar Dahl i Anbytarforum 2000-01-30 Burarna i Gillbergs härad, västra Värmland (S)
 23. Elgenstierna (2002), adl. ätten Bure (nr 126)
 24. http://htgenealogia.org/tornedalen/index.php?action=profile;u=2;sa=showPosts
 25. Bygdén del II s 204
 26. Bertil Steckzén: Västerbottens regementes officerare till år 1841 s 116
 27. Databas Kråken 11A
 28. Carl Henrik Carlsson
 29. Brage Lundström
 30. Lundström (2001) s 649
 31. http://fredman.se/fredman.se/sara_johansdotter.htm
 32. krk, Carl Henrik Carlsson
 33. Peter Sjölund
 34. Margareta Lindgren
 35. Olof Andersson 1999
 36. Curt Carlsson
 37. Ulf Holmberg, Ätt & Bygd nr 128, 2015, sid 6-10
 38. Ulf Holmberg, Ätt & Bygd nr 128, 2015, sid 6-10, FTDNA
 39. Johan Bure, Släktbok s 139v (67)
 40. Curt Carlsson, Annika Lindqvist
 41. Annika Lindqvist
 42. Bo Lindwall
 43. Elgenstierna
 44. Johan Bure
 45. Wikipedia
 46. Ingvar Dahl
 47. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bure_nr_126
 48. Torbjörn Lindkvist
 49. Georg Sandgren
 50. Christer Lyrholm
 51. Johan Bure, Släktbok s 142v (71)
 52. Nordin, Norrländska släkter
 53. http://www.gavledraget.se/photogallery/FOLCKER/349_Folccker_slaktschema.jpg
 54. Bygdén del II s 203
 55. Björn Renneus Guthrie
 56. Bodil Paulsson
 57. Johan Bure, Släktbok s 142 (70)
 58. Johan Bure, Släktbok s 140 (68)
 59. Urban Sikeborg - Johan Bures släktbok i autograf
 60. Johan Bure, Släktbok s 140v (69)
 61. Lars Nylander 2000
 62. Lars Nylander
 63. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Björklund, Berg & Norrman (2001), s. 135
 64. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf
 65. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Sandström & Norrman (2008), s. 47
 66. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Elgenstierna (2002), adl. ätten Grubbenhielm (nr 708)
 67. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Elgenstierna (2002), adl. ätten Törnsköld (nr 234)
 68. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Odén (1902), s. 2

Personregister       Ortsregister