B - S        


Boström, Karl Erik Valdemar (1868-)  Tavla 1
Nilsson, Karolina (1870-1894)  Tavla 1
Svensdotter, Sara ()  Tavla 1

  B - S