B - S        

Botkyrka (Södm)

Andersson, Erik (1716-1764) Tavla 1

Boström, Brita Katarina (1774-) Tavla 1

Boström, Erik (1768-1820) Tavla 1

Boström, Maria Kristina (1770-) Tavla 1

Boström, Per (1772-1807) Tavla 1

Boström, Rebecka Ulrika (1776-1778) Tavla 1

Eriksdotter, Maria Kristina (1760-) Tavla 1

Eriksson Boselius, Karl (1758-) Tavla 1

Eriksson Boström, Jakob (1743-1782) Tavla 1

Eriksson, Erik (1747-1817) Tavla 1

Eriksson, Johan (1753-) Tavla 1

Eriksson, Per (1755-1817) Tavla 1

Jakobsdotter, Johanna Helena (1719-1807) Tavla 1

Eskilstuna (Södm)

Boström, Anna Helena (1767-1835) Tavla 1

Grödinge (Södm)

Eriksson, Per (1755-1817) Tavla 1

Jakobsdotter, Johanna Helena (1719-1807) Tavla 1

Salem (Södm)

Boström, Anna Helena (1767-1835) Tavla 1

Persdotter, Anna Maria (-1811) Tavla 1

Stockholm (Uppland), Storkyrkoförsamlingen

Boström, Anna Kristina (1797-) Tavla 1

Boström, Erik (1768-1820) Tavla 1

Stockholm

Boström, Erik (1768-1820) Tavla 1

Vinge, Katarina (1772?-) Tavla 1

Södertälje (Södm)

Boström, Jakob (1779-1779) Tavla 1

Boström, Per (1772-1807) Tavla 1

Eriksson Boström, Jakob (1743-1782) Tavla 1

Persdotter, Anna Maria (-1811) Tavla 1


 

  B - S