Boström_OL1

Boströmsläkter, ÖL1

 

Tabell 1

Olof Persson Bruse. Soldat och bonde i Svartbjörsbyn 10, Luleå landsförsamling. Född omkring 1706 i Svartbjörsbyn 10, Luleå landsförsamling. Antagen till soldat Bruse 1728-07-11 (Kenneth Mossberg). Kasserad som soldat p g a lungsot 1741-09-12 (Kenneth Mossberg). Gift 1745-02-12 i Luleå landsförsamling med Anna Jönsdotter. (Född 1706-10-13 i Boden 11, Luleå landsförsamling.) Far: Jöns Olofsson. Född 1663 i Boden 11, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1716-08-25 i Boden 11, Luleå lfs (BD) (C:1). Bonde i Boden 11. Mor: Anna Andersdotter. Född 1675. Död 1749-02-17 i Boden 11, Luleå lfs (BD).

Barn:

Jöns Olofsson Bomb. Född 1750 (Nederluleå AI:5b). Född 1751-12-07 i Svartbjörsbyn 10, Luleå landsförsamling (C:3). Död av fältsjukdom, 37 år gammal 1788-10-27 i Finland (Nederluleå E:1). Se tabell 2, s *.

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Jöns Olofsson Bomb. Soldat i Boden. Född 1750 (Nederluleå AI:5b). Född 1751-12-07 i Svartbjörsbyn 10, Luleå landsförsamling (C:3). Död av fältsjukdom, 37 år gammal 1788-10-27 i Finland (Nederluleå E:1). Troligen son till Olof Persson Bruse. Gift 1780-12-05 i Luleå lfs med Brita Nilsdotter. (Född 1760 (Nederluleå AI:5b).) Vigsel mellan soldat i Svartbjörsbyn och piga i Svartbjörsbyn.

Barn:

Olof Boström. Född 1781-10-09 i Boden, Luleå lfs. Se tabell 3, s *.

Nils Petter Jönsson. Född 1783 i Boden, Luleå lfs (Nederluleå AI:5b).

Jöns Boström. Född 1786-08-31 i Boden, Luleå lfs (C:4). Se tabell 7, s *.

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Olof Boström. Glasmästare i Luleå stad. Född 1781-10-09 i Boden, Luleå lfs. Flyttade 1805 från Boden, Överluleå (Norrbotten) till Luleå stadsförsamling (Luleå stad AI:7). Hade fosterson Johan Oskar Boström, född 8/1 1841 i Luleå stad som oäkta till pigan Anna Lisa Persdotter, född 1813. Johan Oskar Boström blev kyrkoherde i Sundsvalls stad. Gift 1:o 1817-12-21 (Luleå stad AI:7) med Stina Magdalena. (Bondedotter ifrån Bjursträsket (Nederluleå).) Gift 2:o med Maria. (Född 1795 (Luleå stad AI:6). Död 1838-09-03 i Luleå stadsförsamling (AI:6). Troligen densamma som Stina Magdalena från Bjurträsket.) Utom äktenskap med Anna Lisa Persdotter. (Piga. Född 1813 (Luleå stad AI:6).)

Barn i tredje kullen

Johan Oskar Boström. Född oäkta 1841-01-08 i Luleå stadsförsamling (C:5). Döpt 1841-01-11 i Luleå stadsförsamling (C:5). Se tabell 4, s *.

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Johan Oskar Boström. Kyrkoherde 1890 i Sundsvalls stad. Född oäkta 1841-01-08 i Luleå stadsförsamling (C:5). Döpt 1841-01-11 i Luleå stadsförsamling (C:5). Fadern ej angiven i födelsenotis. Fosterson till Olof Boström. Herdaminne Sundsvall, utlagt på Internet av Jörgen Blästa http://www.solace.mh.se/~blasta/herdamin/sundsvall.pdf 3. Dokt. Johan Oskar Boström (1882-1911), f. 8 jan. 1841 i Luleå, fosterson till spegelfabrikören Olof Boström och Anna Elisabeth Persdotter, i hvilkas hem han uppväxte. Efter skolstudier i Piteå och Hsand stud. i Upsala vt. 1860. Redan som skolyngling hade han förts till en krist-ligt allvarlig sinnesriktning och beslutat sig för det prästerliga kallet. Han aflade teor. teol. examen 13 sept. 1862, och efter i nåder beviljad åldersdispens prästvigdes han i Sthlm 24 jan. 1863 samt förordn. till v. komm. i Älfsby, past. adj. i Neder-Luleå förs. 1 maj 1865 samt v. pastor och nådårspred. därst. från nov. s. å.; predikant vid Graninge bruk från 1 maj 1866; utn. till lärare vid Sollefteå högre folkskola och tillika past. adj. i Sollefteå 1 juli 1869, ditflyttade i nov. s. å. och bo-satte sig på prästbordet i Multrå, åt hvilken församlings vård han särskildt fick ägna sig: aflade under samma tid past. ex. 3 jan. 1871. Utn. af K. M:jt till khde i Sättna 10 jan. 1873, tilltr. 1 maj s. å.; slutligen utn. khde i Sunds-vall 20 jan. 1882, tilltr. 1 maj s. å. Vid delningen af Medelpad i tvänne kontrakt blef Boström prost öfver det östra 1 maj 1899. - Han var af lifligt energiskt lynne. Vid början af sin ämbetstid togs hans verksamhet i anspråk för ordnandet af den något efterblifna folkskoleundervisningen i staden enligt tidens fordringar och redan efter de närmaste åren hade han fått till stånd lämpliga anordningar, som bådade godt för framtiden, då samhället den 25 juni 1888 drabbades af en hemskt förödande eldsvåda, som gjorde 8000 personer husvilla och förstörde nästan alla stadens offent-liga byggnader, stadshuset med dess många ämbetslokaler, kyrkan, präst-gårdarne, flickskolan och pastorsexpeditionen. Till all lycka räddades det högre allmänna läroverkets hus, och dit måste nu samhällets många ämbetsverk jämte pastorsexpeditionen sammanträngas, och här bestor-mades nu stadens kyrkoherde en lång tid framåt dagligdags med alla möj-liga besök, klagomål och förfrågningar, så att han trots sin starka vilje-kraft i detta virrvarr stundom kände sig förtviflad. Men allt redde sig så småningom. Ny kyrka, nya skolor och prästgård m. m. reste sig efter hand, men ehuru många krafter i samhället uppkallades och samverkade för detta ändamål, var det arbete, som ålåg kyrkoherden, ett bland de mest påfrestande. Så dömer minnestalaren vid prästmötet 1911, prosten Olof Arbman, hvilken som stadskomminister då stod Boström hjälpande vid sidan. Mot slutet af hans lefnad lade en tilltagande döfhet sordin på den sjudande verksamhetslusten. Såsom predikant hade Boström en stor lätthet att tala, men ordvalet var ej alltid så träffande, och utförandet skadades af falskt patos. Var predikant vid 1890 års prästmöte och höll vid prästmötet i Hsand 1904 minnestalet öfver de aflidne samt promove-rades vid Upsala univ. Linnéfest 24 maj 1907 till teol. doktor. Ledamot af riksdagens 2:dra kammare 1879-81. LNO 1893. Afled 4 apr. 1911. (O. E. Arbman, Minnesord öfver hädangångna ämbetsbröder, vid präst-mötet 1911.) G. 10/7 1863 m. Brita Lovisa (Lova) Ullström , f. 14/5 1837 i Säbrå, dotter af torparen Daniel Olsson Ullström i Svedje och Anna Kristina Skolin; d. 27/5 1910. Barn: Ruben Oskar, f. 31/5 1864 i Älfsby, tjänsteman i brandförsäkr. bol. Norrland; d.; Bertha Hedwig, f. 15/1 1867 i Graninge, student, g. 15/6 1888 m. rektorn i Sundsv., sedan i Nyköping, teol. dokt. Gustaf Oskar Fredrik Westling; Anna Frida, f. 24/5 1868, sparbanksbokhållare i Sundsvall; Sigrid Lovisa, f. 14/8 1870 i Multrå, d. därst. 27/9 1871; Johan Martin, f. 10/4 1873, sjökapten och predikant; Olof Sigfrid, f. 13/5 1874 i Sättna, d. 27/12 1882; Tyra Lovisa, f. 14/5 1876, d. 20/4 1900; Gustaf Immanuel, f. 5/8 1879, stud. i Upsala, häradsskrifvare i Lycksele. Tr.: Afskedsord till Neder-Luleå församling d. 3 juni 1866. Luleå 1866. - Pre-dikan på nyårsdag 1871 i Hernösands domkyrka. Hsand 1871. - En skön lefnads- afton, predikan Kyndelsmessodagen 1880. Sthm 1880. - »De femtusendes bespisning.» Predikan på Midfastosöndagen 1880 i Jakobs kyrka, ib. 1880. - Prestens studier. Före-drag vid Medelpads kontraktsmöte i Sundsvall d. 22 sept. 1880 (i Hsandsposten 1880, n. 155, 158 o. 159). - Predikan på 4. sönd. eft. Trettondedagen (i Predikn. af Hsands stifts prester. 1. 1883). - Predikan på Bönsöndagen, bönen i Jesu namn (i Vitnes-börd om gemensam tro . . . utg. af Herman Hagberg. Sthm1884-86, s. 386). - Predikan på 6. sönd. eft. Påsk, d:o på 5. sönd. eft. Trefald. samt 8. sönd. efter Trefald. (i Vårt Lands predikobil. 1886, n. 22, 29, 32). - Predikan vid Hernösands stifts prestmöte den 2 juli 1890 (i mötets handl.). - Minnestal öfver hädangångne ämbetsbröder vid präst-mötet i Hsand 1904 (i Prästmöteshandlingarne). Gift 1863-07-10 (Herdaminne) med Brita Lovisa Ullström. (Född 1837-05-14 i Säbrå (Herdaminne). Död 1910-05-27 (Herdaminne).) Far: Daniel Olsson Ullström. Torpare i Svedje, Säbrå. Mor: Anna Kristina Skolin.

Barn:

Ruben Oskar Boström. Född 1864-05-31 i Älvsby (Herdaminne). Se tabell 5, s *.

Berta Hedvig Boström. Född 1867-01-15 i Graninge (Herdaminne). Se tabell 6, s *.

Anna Frida Boström. Sparbanksbokhållare i Sundsvall. Född 1868-05-24 (Herdaminne).

Sigrid Lovisa Boström. Född 1870-08-14 i Multrå (Herdaminne). Död 1871-09-27 i Multrå (Herdaminne).

Johan Martin Boström. Sjökapten och predikant. Född 1873-04-10 (Herdaminne).

Olof Sigfrid Boström. Född 1874-05-13 i Sättna (Herdaminne). Död 1882-12-27 (Herdaminne).

Tyra Lovisa Boström. Född 1876-05-14 (Herdaminne). Död 1900-04-20 (Herdaminne).

Gustaf Imanuel Boström. Student i Uppsala (Herdaminne). Häradsskrivare i Lycksele. Född 1879-08-05 (Herdaminne).

Tabell 5 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Ruben Oskar Boström. Tjänsteman i brandförsäkringsbolag Norrland. Född 1864-05-31 i Älvsby (Herdaminne). Erik Axel Karlfeldt var inneboende i familjen från 1916-05-30 till 1916-10-07 på Södermannagatan 34 i Stockholm (Söderskivan). Gift med Hilda Elina Eriksson. (Född 1868-02-19 i Tuna (Uppland) (Söderskivan).)

Barn:

Stina Lovisa Boström. Född 1889-08-11 i Sundsvalls Gustav Adolf (Söderskivan).

Elsa Johanna Boström. Född 1891-04-25 i Sundsvalls Gustav Adolf (Söderskivan).

Olga Elisabet Boström. Född 1893-01-21 i Sundsvalls Gustav Adolf (Söderskivan).

Nils Oskar Torsten Boström. Född 1894-10-21 i Sundsvalls Gustav Adolf (Söderskivan).

Olof Gustaf Ruben Boström. Född 1896-08-04 i Hedvig Eleonora (Uppland) (Söderskivan).

Ingrid Hilda Boström. Född 1901-09-02 i Roslags-Kulla (Uppland) (Söderskivan). Död 1902-05-17 i Stockholm (Söderskivan).

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Berta Hedvig Boström. Student. Född 1867-01-15 i Graninge (Herdaminne). Gift 1888-06-15 (Herdaminne) med Gustaf Oskar Fredrik Westling. (Rektor i Sundsvall. Teologie doktor i Nyköping.)

Tabell 7 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Jöns Boström. Glasmästare i Gammelstad. Född 1786-08-31 i Boden, Luleå lfs (C:4). Dopvittnen: Soldat Nils Feltpost, hustru Catrina ...dotter ifrån Boden, dräng Jöns Mickelsson i Alvik, piga Caisa Lisa Nilsdotter ifrån Heden. Gift med Ulrika Lovisa Sundström. (Född 1787-11-14 (Nederluleå AI:7a). Död 1842-08-25 i Ön, Nederluleå.) Far: Jakob Sundström. Född 1743-08-14 (Nederluleå AI:7a). Död 1825 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå AI:7a).

Barn:

Karl Jakob Boström. Född 1819-10-25 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå C:5). Se tabell 8, s *.

Johan Olof Boström. Född 1821-12-15 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå AI:7a). Död av obstruktion 1823-03-11 i Gammelstad, Luleå lfs.

Johan Olof Boström. Född 1824-08-11 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå C:6). Se tabell 10, s *.

Tabell 8 (generation 3)

(Från Tabell 7, s *)

Karl Jakob Boström. Snickare i Haparanda. Född 1819-10-25 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå C:5). Dopvittnen: Urmakare Dickman och hustru i Nystaden, Glasmästare Olof Boström och hustru ibidem, dräng Fredrik Boström och jungfru Lisa Greta Sundström i Gamla staden. Flyttade från Piteå sfs till Haparanda, Nedertorneå (AI:1). Gift 1844-01-14 i Nedertorneå (E:1) med Maria Elisabet Forsberg. (Född 1821-05-30 (AI:2).) Giftermål mellan snickarmästaren i Haparanda och jungfru från Piteå stad.

Barn:

Karl Johan Boström. Född 1844-03-25 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Se tabell 9, s *.

Frans Albert Boström. Guldsmed i Luleå stad. Född 1846-02-05 i Haparanda stad, Nedertorneå (C:3). Levde ogift 1892 i Luleå sfs (AI:15).

Robert Boström. Postiljon i Haparanda. Född 1847-08-28 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Viktor Boström. Guldsmed i Luleå stad. Född 1849-01-19 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Levde ogift 1892 i Luleå sfs (AI:15).

Laura Maria Boström. Född 1852-08-26 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Död 1855-12-10 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Johanna Elisabet Boström. Född tvilling 1855-06-14 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Död 1855-10-31 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Alfred Boström. Född tvilling 1855-06-14 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Död 1858-10-02 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Axel Boström. Född 1857-03-28 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Alex Boström. Född 1860-12-02 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Jenny Maria Boström. Född 1863-01-22 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Tabell 9 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Karl Johan Boström. Postiljon i Haparanda. Född 1844-03-25 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Gift 1:o med Anna Sofia Elisabet Fyhn. (Född 1833 (Folkräkningen 1890). Död omkring 1870 (Jan Boström). Inga barn i detta äktenskap (Jan Boström).) Gift 2:o med Hilda Maria Eklund. (Född 1880-08-05 (Jan Boström). Död 1952-07-.. i Haparanda kbfd (Norrbotten) (Jan Boström).)

Barn i andra kullen

Bert Hagbart Boström. Född 1908-06-12 (Jan Boström).

Jenny Boström. Född 1910 (Jan Boström). Död vid 1/2 års ålder (Jan Boström).

Rut Boström. Född 1913 (Jan Boström). Död i difteri 1917 (Jan Boström).

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 7, s *)

Johan Olof Boström. Handlande i Haparanda. Född 1824-08-11 i Gammelstad, Luleå lfs (Nederluleå C:6). Flyttade 1837 från Nederluleå (Norrbotten) till Luleå stadsförsamling (Luleå stad AI:6). Flyttade 1842 från Luleå stadsförsamling till Haparanda (Luleå stad AI:6). Gift 1848-08-20 (Nedertorneå AI:2) med Johanna Lundberg. (Född 1828-03-13 i Myrn, Piteå lfs (Nedertorneå AI:2, Folkräkningen 1890, Piteanor 2000).) Far: Johan Lundberg. Harmoniemusikant. Mor: Beata Nordström. Född omkring 1796 (Piteanor 2000).

Barn:

Johan Aron Boström. Född 1854-09-15 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Död 1856-02-24 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Johan Boström. Handlande i Haparanda. Född 1857-01-23 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Johanna Boström. Född 1858-11-04 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Axel Boström. Handlande i Haparanda. Född 1860-08-04 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Ida Boström. Född 1862-08-14 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Se tabell 11, s *.

August Boström. Styrman i Haparanda. Född 1865-01-07 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Helmer Boström. Född 1866-12-14 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2).

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 10, s *)

Ida Boström. Född 1862-08-14 i Haparanda stad, Nedertorneå (AI:2). Gift med William Strömberg. (Tullöfv. uppsyningsman. Född 1858 (Folkräkningen 1890).)

Barn:

Yngve Strömberg. Född (Jan Boström).

Bertil Strömberg. Född (Jan Boström).

Einar Strömberg. Född (Jan Boström).

 

 

Åter till Boströmsläkter.

Åter till första sidan.

 

 


Välkommen, besökare nr sedan 2000-08-25


Sidan skapad 2000-08-25 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2001-06-03.