Förfäder Erik Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk (Väbo) [1] . Bonde från 1539 till 1559 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde 1561 i Ytterbyn, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1539 till 1561 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [3] .
Nog barn [1] .
Troligen far till Olof Eriksson.
med .
1 Elin Eriksdotter.   Född i Åbyn, Burträsk (Väbo) [1] . Gift.
med Måns Snickare. Snickare i Öregrund (Uppl) [1] .
1 Tomas Eriksson.   i Bygdeträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1561 till 1590 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1592 till 1605 i Bygdeträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
med .
  2 Lars Tomasson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Bonde 1600 i Bygdeträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift hemma [1] .
  2 Brita Tomasdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Testamentespengar efter Nils Holgerssons mor 1649 i Lappvattnet 2, Burträsk (Väbo) [4] .
Gift.
med Hångerd Olofsson. i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift med Bureättling [5] .
En Holger Olofsson nämnd från 1570 till 1605 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1610 till 1625 i Lappvattnet, Burträsk (Väbo) [2] .
Sonen Holger Olsson ägde hemmanet i Lappvattnet från 1599 då han hade 10 tunnors utsäde, 14 kor, en kviga, 25 får, 10 unga får, 2 risbitar (unga getter), 13 getter, 5 gamla svin, 6 unga svin, 2 hästar, ett sto samt 60 lod silver. I skatt fick han betala 2 daler, 3 mark, 5 öre samt 6 penningar. En av hans hästar var "utgammal". År 1606 ägde Nils Ersson en del av hemmanet så att det fanns 3 gårdar i Lappvattnet.

(Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)

    3 Lars Holgersson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Upprepning
    3 Sven Holgersson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död [5] . Upprepning
    3 Moses Holgersson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död [5] . Upprepning
    3 Nils Holgersson.   Född omkring 1597 i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [6] . Bonde från 1626 till 1655 i Lappvattnet 2, Burträsk (Väbo) [7] .
Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] .
Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Nämnd 1605-1610 i Burträsk (Väbo) [2] .
Nämnd 1615-1620 i Bursiljum, Burträsk (Väbo) [2] .
Nämnd 1620 i Svarttjärn, Burträsk (Väbo) [2] .
Nämnd 1630 i Lappvattnet 2, Burträsk (Väbo) [4] .
Nämnd från 1630 i Lappvattnet, Burträsk (Väbo) [2] .
Nämnd från 1635 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
med . Upprepning
    3 Dordi Holgersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
    3 Anna Holgersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
1 Holger Eriksson.   Bonde från 1548 till 1552 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [3] .
Holger Eriksson blev 1548 ägare till halva hemmanet. Han var endast ägare till 1552 och tycks sedan ha avlidit. Hans änka hustru Karin ägde gården i hjälpskattelängden 1553 då hon hade 10 kor. Karin tycks gifta om sig med Nils Jakobsson som ägde gården från 1554 och fortfarande 1580. Enligt Johannes Bureus var han en son till Jakob Mosesson på Fällan 1 i Lövångers socken. Nils Jakobsson skulle enligt Bureus ha varit äldste son till Jakob Mosesson och född utom äktenskapet, s k oäkta son. Nils Jakobsson hade enligt Johannes Bureus barnen Moses i Burträsk, Ingrid som var gift med Olof Larsson i Brände, Kälug som var gift med Olof Andersson i Ultervattnet i Bygdeå socken samt Malin som var gift med Hans Olsson i Tåme. (Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
Gift.
med Karin . Nämnd 1553 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [3] .
  2 Per Holgersson.   Bonde från 1571 till 1606 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [3] .
Bonde till 1610 i Lappvattnet 1, Burträsk (Väbo) [2] .
Per Holgersson som var en son till Holger Eriksson tog över en del av hemmanet 1571 och ägde sedan hela hemmanet åtminstone till 1606. Han blev en förmögen man och hade 1599 14 tunnors utsäde, 19 kor, 5 kvigor, en tjur, 12 får, 3 unga får, 2 risbitar, 8 getter, 3 gamla svin, 6 unga svin, 2 hästar, ett sto samt 100 lod i silver. (Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
med .
    3 Holger Persson.   Bonde från 1610 till 1627 i Lappvattnet 1, Burträsk (Väbo) [7] .
I oktober 1677: "Hwadh anbelangar Hålger Peersons hemman i Lappwattnet af heelt Mantahls skatt bestående, thet hans dotterbarn hafwa efter Modrens dödh deelt till hälften sigh emellan i så måtto att Olof Nillßon hafwa der af een halfpart, och dee andre arfwingarne Johan Joenß[on] j Hioggböhle, Peer Joenßon i samma bÿ, Olof Danielßons Moder j Stoorkågeå och Mårthen Matzsons hústrú j Pijtheå den andre halfúa deelen, hwillken Olof Nilßons dotter hústrú Brijtha medh sin nú warande Man Anders Nilßon begiärar sigh tillösa efter Sÿskoneköpet: Så emedan hoon är nÿ allenast een arfwinge eller Bÿrdesman, på sin faders wägnar der till, så wähl som dee andre, wthan och de samma icke kúnna det siälfúa besittia, wthan måste låtha deras halfpart till köpz gånga, tÿ står henne hústro Brijta frijtt, efter Lagh besagde halfpart Inbÿrda såsom jorden gäller i bÿÿ, eller fins tillförenne wara arfwingarne emellan wärderat på Sÿskonebÿtet, betalandes dem proportionaliter efter handen deras andeel der j, hwar opå hoon berättar sig redan 38 D. Kmt. till sin frände Johan Joenßon betalt hafúa; Widh hwillket tillfälle Johan bör refúndera henne vthsäde vthaf arfsjorden, then hon hade sådd emoottagit, men osådd ifrån trädd, decorterandes den opå hans vthlösningh qvanto eller Súmma af de skiählsLandh honom tillförenne äro tillfalne, antingen 6 dlr. Kmt. för ett skähl eller och korn så många skähl. Sammaledes skall Johan vppfÿlla henne de 36 Dr Kmt. som hon befans emoottagit af Peer Jacobßonn j Miödwatnet för halfúa deelen af Vnders Mÿhren som Vnder hemmanet legat hade. Pålades Olof Nilßonn j Lappwattnet att bethala till Peer Jonnßon j Hioggböhle de 38 D. 11. /: Kmt. som hoos Olof innestå och äro Daniel Olofssons barn i Kågeå tillhörige, hwilkas förmÿndare och Moderbroder Peer Joenßon är, och samma deras Mödernes arf till dem clarera böhr, hwar vthinnan Ländzman bör giöra förmÿndaren bijståndh, att han betalningen vthbekomma må." ---------- Källa: RA Svea hovrätts arkiv, Renoverad dombok, Gävleborgs län 1677, vol. 25b, laga häradsting Skellefteå och Burträsk socken 1677 9-11/10, fol. 790h-791v. (Peder Andersson 2013-07-25 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
med .
      4 Holgersdotter.   Född i Lappvattnet 1, Burträsk (Väbo) [7] . Gift [7] .
med Nils Olofsson. Bonde från 1628 till 1645 i Lappvattnet 1, Burträsk (Väbo) [7] .
Ättlingar
      4 Holgersdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död 1679 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [8] . Död före 1677-10-09 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [9] .
Lite förenklat, "vad anbelangar Holger Perssons hemman i Lappvattnet om ett helt mantal, det hans dotterbarn sins emellan har delat i så måtto Olof Nilsson haver därav en halvpart, och de andra arvingarna Johan Jonsson i Hjoggböle, Per Jonsson i samma by, Olof Danielssons moder i Storkåge, och Mårten Matssons hustru i Piteå den andra halvan, vilken Olof Nilssons dotter Brita med sin nuvarande man Anders Nilsson begärer sig lösa in efter syskonköpet...." etc. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 (1677-1677) Bild 5030 / sid 790 (AID: v421954.b5030.s790, NAD: SE/RA/42042202) Det finns fler domboksutdrag som berör släktförhållandena i Lappvattnet, men kort kan jag säga att Brita Olofsdotter är mamma till brofogden mm Olof Andersson Fattenborg i Kräkånger, vars släkt breder ut sig över både Väster, Norr och Österbotten och som är en ana jag härstammar tvåfaldigt ifrån, därav mitt intresse. (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

Tommy: Tack, nu har jag kikat i domboken och gör den tolkningen att Olof Nilssons fyra medarvingar var syskon (Holger Perssons dotterbarn) som efter deras moders bortgång fått ärva hemmanets andra halva. I boken "Skellefteå socken 1650-1790" på sida 538 under Hjoggböle 3: "Jon Persson (1588- 1676) var ägare till gården 1628-71. Han var gift och hustrun dog 1679. Hon var en dotter till Nils Holgersson i Lappvattnet i Burträsk socken. Makarna hade barnen Johan (1622-1685) och Per." Här konstaterar jag två felaktigheter: Jon Perssons hustru var dotter till Holger Persson, och hon var död senast oktober 1677 (tinget 9-11/10). Mårten Mattssons hustru Karin i Piteå var alltså dotter till Jon Persson i Hjoggböle, och samtidigt förklaras bakgrunden till Jonas Melanders dopnamn! (Constantinus Lindfors 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Gift.
med Jon Persson. Bonde från 1628 till 1671 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [8] .

Ättlingar
1 Olof Eriksson.   i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [10] .
Bonde från 1561 i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [3] .
Bonde från 1562 till 1601 i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1562 till 1569 i Ytterbyn, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1570 till 1580 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd 1583 i Ytterbyn, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1585 till 1590 i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1592 till 1600 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd 1600 i Ytterbyn, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd 1601 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
I Lappvattnet vid Burträsk fanns ett hemman år 1539 vilket ägdes av Erik Olsson som var bonde på gården 1539-1561. De allra flesta åren redovisas han under den stora byn Burträsk som omfattade all bebyggelse runt sjön Burträsket, dvs. Åbyn, Gammelbyn, Moren, Bodbyn, Kvarnriset och Lappvattnet. Gården hade 1543, 14 spannland åker, 2,2 hektar samt 20 lass äng. Erik Olsson var nämndeman på tinget 1539-1549. År 1553 hade han ett fjällträskfiske i Lappselet som ligger i Risåns dalgång. År 1548 delades hemmanet och sonen Holger Eriksson blev ägare till halva hemmanet. Hemmanet redovisades 1558 under Ytterbyn som var en benämning på Bodbyn samt bosättningarna i Lappvattnet och Kvarnriset. Erik Olssons hemman var 1559 på 6½ markland, dvs något större än Holger Erikssons hemman. Sonen Olof Ersson tog över fadershemmanet 1561. På vintertinget 1570 fick Olof Ersson böta 10 mark för att han hade gjort ett "förfiske" som låg ovanför kungens fiske och där han fått lite ål. Fisket låg troligen i Bureälven. Vid Älvsborgs lösen 1571 ägde han 20 lod silver, 60 mark i pengar, 2 skålpund koppar, 11 kor, 4 stutar om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 32 får och getter, 4 svin samt 2 hästar för 22 ½ mark. Egendomen värderades till 350 mark. Olof Ersson var birkarl 1590, dvs han hade rätt att handla med samerna. År 1599 hade han som en förgångsförmån 100 lod i silver. Lappvattnet är en intressant plats på 1500-talet med en familj där huvudmannen är birkarl. Eftersom byn ligger vid den långsträckta åsen som sträcker sig från trakten av Sorsele ner till havet vid Ånäset verkar samerna ha passerat byn under vintern. På den här tiden hade inte samerna tama renhjordar utan de kom troligen ner till kusten för att jaga och fiska. Gården hade sitt fjällträskfiske vid Lappselet vid Risån vilket också antyder att samerna vistats där. Barnen till Olof Ersson gifter sig med bönder och handelsmän som bor vid andra åsar såsom Olof Jönsson i Avan i Lövångers socken som bodde nära samma ås som passerar Lappvattnet. En annan dotter var gift med Per Svensson i Lappvik vilken ligger nära den ås som passerar Bureå. Det är kanske ingen tillfällighet att ordet lapp- även ingår i detta bynamn. Släkten var förmögen och tydligen inflytelserik. Ett tecken på detta är att barn gifter sig i andra socknar såsom Lövånger, Bygdeå och Piteå. Sonen Sven Djäken som tydligen hade en utbildning bodde i Uppsala. Lappvattnet tycks alltså på 1500-talet ha varit en kontaktpunkt mellan kustens bönder och inlandets samer. Sannolikt har samerna färdats efter åssträckningarna. (Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
Gift.
med Mariet Nilsdotter.
  2 Margareta Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [10] . Per Svenssons änka nämnd 1600 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [2] .
Gift.
med Per Svensson. i Lappviken, Lövånger (Väbo) [10] .
Bonde från 1572 till 1597 i Lappviken, Lövånger (Väbo) [2] .
Nämnd 1572-1575 och 1595 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [2] .
Upprepning
  2 Karin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [10] . Gift.
med Torfast Olofsson. i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Bonde från 1599 till 1600 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Upprepning
  2 Kerstin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [10] . Gift.
med Erik Eriksson. i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [10] .
Bonde från 1585 till 1625 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [2] .
Ägare 1592 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [8] .
Upprepning
  2 Hångerd Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift med Bureättling [5] .
En Holger Olofsson nämnd från 1570 till 1605 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd från 1610 till 1625 i Lappvattnet, Burträsk (Väbo) [2] .
Sonen Holger Olsson ägde hemmanet i Lappvattnet från 1599 då han hade 10 tunnors utsäde, 14 kor, en kviga, 25 får, 10 unga får, 2 risbitar (unga getter), 13 getter, 5 gamla svin, 6 unga svin, 2 hästar, ett sto samt 60 lod silver. I skatt fick han betala 2 daler, 3 mark, 5 öre samt 6 penningar. En av hans hästar var "utgammal". År 1606 ägde Nils Ersson en del av hemmanet så att det fanns 3 gårdar i Lappvattnet.

(Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
Gift.
med Brita Tomasdotter. Testamentespengar efter Nils Holgerssons mor 1649 i Lappvattnet 2, Burträsk (Väbo) [4] .
Upprepning

  2 Nils Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . i Hedensbyn, Skellefteå (Väbo) [5] .
Ägare från 1598 till 1604 i Hedensbyn 3, Skellefteå (Väbo) [11] .
med . Upprepning
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död barn i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Upprepning
  2 Mats Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död (två döde) [5] . Upprepning
  2 Mats Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död (två döde) [5] . Upprepning
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Upprepning
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Död [5] . Upprepning
  2 Lucia Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [5] . Gift.
med Olof Jönsson. i Avan, Lövånger (Västerbotten) [5] .
Bonde från 1575 till 1615 i Avan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
Upprepning
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [12] . Gift.
med Per Persson. i Medle, Skellefteå (Väbo) [12] .
Bonde från 1595 till 1626 i Medle 4, Skellefteå (Väbo) [13] .
Upprepning
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [12] . Bosatt i Västanby, Lövånger [12] .
Ej funnen i Västanå, Lövånger (Väbo) [2] .
Upprepning
  2 Sven Olofsson.   Född i Lappvattnet, Skellefteå (Väbo) [12] . Död i Uppsala [12] . Diekne i Uppsala [12] .
Upprepning

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 192 (163)
 2. Skattelängder
 3. Skellefteå lokalhistoriska portal
 4. Agneta Olofsson
 5. Johan Bure, Släktbok s 186v (152)
 6. Roteringslängd 1637
 7. Constantinus Lindfors
 8. Ulf Lundström
 9. Peder Andersson
 10. Johan Bure, Släktbok s 186 (151)
 11. Lundström (1997) s 332
 12. Johan Bure, Släktbok s 187 (153)
 13. Lundström (1997) s 188

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister